อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

กมธ.กีฬาเรียกเคลียร์ปัญหาเงินรางวัลเรือพาย

กมธ.กีฬา เรียกเคลียร์ปัญหาค้างคาเงินรางวัลเรือพายกว่า 1 ปีเรียบร้อย นักกีฬา สมาคม กองทุน กกท. พอใจทุกฝ่าย พุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 19.54 น.


ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) อาคารรัฐสภา ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้เป็นประธานในที่ประชุมพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงกรณีปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินรางวัลแก่นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยในการแข่งขัน “เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก” ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีโดยเชิญ บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์  นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และนางสาวฐปนันท์ ชนะสงคราม หัวหน้างานบัญชีและพัสดุกองทุนกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยนายวัชรพล  โตมรศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่นายศุภชัย  นพขำ กรรมาธิการ ได้นำเสนอปัญหาสืบเนื่องจากการแข่งขันดังกล่าว นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จได้รับเหรียญรางวัลจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เสร็จสิ้นการแข่งขันจัดการแข่งขัน เป็นระยะเวลากว่า 1 ปีแล้ว ยังไม่มีใครได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นปัญหาที่นักกีฬาต้องได้รับการแก้ไขเยียวยา

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการจึงมีข้อสอบถามในประเด็นดังกล่าว ดังนี้  
1) ตามระเบียบและกระบวนการการให้เงินรางวัลในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแก่นักกีฬา ที่ได้รับรางวัลจากมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ มีกำหนดระยะเวลานานเพียงใดกว่านักกีฬาจะได้รับเงินรางวัล
2) ขอทราบข้อเท็จจริงว่าเกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใดที่ทำให้การดำเนินการจ่ายเงินรางวัลแก่นักกีฬา จึงมีความล่าช้า และการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะใช้ระยะเวลาเพียงใด จึงจะสามารถจ่ายเงินรางวัลแก่นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ในกรณีที่ร้องขอนี้ได้
3) การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีแนวทางในการปรับปรุงระเบียบ วิธีการ หรือกระบวนการอย่างไร ที่จะสามารถช่วยเหลือให้มีการจ่ายเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา ตามระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ประกอบประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. 2562 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินรางวัล ดังนี้
 


1. รุ่นทั่วไปตามหลักเกณฑ์รายการชิงชนะเลิศแห่งโลกจะต้องเป็นชนิดกีฬามาตรฐานที่มีการแข่งขันใน Asian Game ครั้งล่าสุด 
2. รุ่นเยาวชน เนื่องจากไม่มีการจัดการแข่งขันใน Asian Game 2018 จึงพิจารณาจ่ายในหลักเกณฑ์เดียวกันกับชนิดกีฬาอื่น ๆ ที่มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 16 ประเทศ แต่ไม่เกิน 31 ประเทศ
3. รายการที่มีการแข่งขันใน Asian Game บางรายการก็จ่ายตามหลักเกณฑ์ปกติ บางรายการก็จ่ายตามหลักเกณฑ์ Sea Game บางรายการก็จ่ายในหลักเกณฑ์ชนิดกีฬาอื่น ๆ 
 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบในการจ่ายเงินรางวัลให้นักกีฬา จำนวน 2 ประเภท ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย (1) กลุ่มนักกีฬาสมัครเล่น รุ่นทั่วไป และ (2) นักกีฬาสมัครเล่น รุ่นสูงอายุ ในกรณี กลุ่มนักกีฬาสมัครเล่น รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี (ตามที่เป็นข่าว) คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาจ่ายให้เฉพาะรายการแข่งขันที่มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 6 ประเทศขึ้นไป 
 
โดยในลำดับแรกจะพิจารณาตามระเบียบ หลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินกรอบวงเงินคงเหลืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในหมวด เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่นำจ่ายเนื่องจากรอให้สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาที่เข้าเกณฑ์ในการได้รับรางวัลดังกล่าวส่งให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินำจ่ายเงินรางวัลแก่นักกีฬาโดยตรงต่อไป 

ความล่าช้าในการดำเนินการในการดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเกิดจากการสรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ใช้เวลานาน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19) ทำให้การดำเนินการมีความชะงักงัน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปัญหาในการดำเนินการที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการให้เงินรางวัลนักกีฬาให้มีความชัดเจน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และให้ความยุติธรรม แก่นักกีฬาผู้ซึ่งทำชื่อเสียงให้กับประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2564 ประมาณเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติชี้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. 2562 ในการให้เงินรางวัลแก่ผู้ได้รับเหรียญตามหลักเกณฑ์ต้องตัดประเภทการแข่งขันที่มีประเทศเข้าร่วมแข่งขันไม่ถึง 6 ประเทศออก เป็นผลให้ นักกีฬาเรือยาวมังกร รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี จะไม่ได้รับเงินรางวัลในการได้รับเหรียญรางวัลจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยจะพิจารณาดำเนินการในส่วนการชดเชยเงินรางวัลดังกล่าว แก่ สมานักกีฬาเรือยาวมังกร รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบปัญหาและผลการดำเนินการของทั้ง 2 ฝ่าย และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1) ให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินการจ่ายเงินรางวัลแก่นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ในการแข่งขัน “เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก” ครั้งที่ 14 และผลการแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. 2562 เมื่อแล้วเสร็จ เสนอต่อคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบต่อไป
2) ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย รับไปพิจารณาสัดส่วนของเงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศ กับความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับเสนอต่อคณะกรรมาธิการกีฬา
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 22