อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ"

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 4 ก.ค.2564 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น.

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 1 ก.ค.2564 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 4 ก.ค.2564 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารวิจัยเคมี พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมกับกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ อันเป็นการเสร็จสิ้นพิธีนับเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษของการทรงงานอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งมั่นอย่างพระปรีชาสามารถ ด้วนพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัย และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ทรงมีความห่วงใย และได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องช่วยหายใจ ยา และเวชภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทย และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา.


 

ข่าวล่าสุด