อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

"ในหลวง-ราชินี" ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 21.41 น.


เมื่อเวลา 19.53 น. วันที่ 23 มิ.ย. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทรงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกด้านและทุกมิติไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา เป็นจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่แต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงชนพสกนิกรชาวไทยสืบไปอีกทั้ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในการพระราชพิธี รัฐพิธี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของราษฎร ทรงส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความงดงามอันมีคุณค่าของผ้าไทย โดยทรงเป็นแบบอย่างในฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยในการพระราชพิธี และฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยจากท้องถิ่นต่าง ๆ กับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร พระราชทานกำลังใจ และพระราชทานพระราชดำริ ในอันที่จะส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนที่มีอาชีพเกี่ยวกับผ้าไทย โดยทรงสนับสนุนส่งเสริมด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยด้วยการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และพระจริยวัตรอันงดงามที่ทรงมีความตั้งพระทัยมั่นที่จะรักษา และต่อยอด ในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ้าไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยสืบไป.