อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

"สตูล"ห้ามเข้า-ออกจังหวัด ป้อง"โควิด"แม้ยังไร้ผู้ติดเชื้อ!

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลออกคำสั่ง ห้ามประชาชนเข้าออกข้ามเขตจังหวัด แม้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อในจังหวัด ยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค และการขนส่งสินค้าที่จำเป็น พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 12.07 น.


เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ออกคำสั่ง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีเนื้อหาระบุว่า โดยที่สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไคโรนา 2019 อย่างรุนแรงในประเหศไทย และจังหวัตที่มีพื้นที่ติตต่อกับจังหวัดสตูลมีจำนวนผู้ปวยติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้จังหวัตสตูลยังไม่มีผู้ป่วย แต่หากยังมีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยไม่มีความจำเป็น จะทำให้การแพร่เชื้อของโรคแผ่ขยาย ลุกลาม เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งความเสียหายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรง


 
ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับยับยั้งความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคคิดต่อ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า - ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสดูล

เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค - บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าผนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ผู้ให้รับการยกเวันต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนต
 
หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะมีความผิตตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ. 2548 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปื หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบา หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 41