อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

พก.จับมือเครือข่ายปรับปรุง UD เพื่อคนพิการ(คลิป)

พก.จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าแก้ไขการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ภายในสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น.


รัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


 
นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวถึงกรณีที่คนพิการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดยเผยเเพร่ภาพบริเวณทางรถเข็นสำหรับคนพิการ (วีลแชร์) ที่ใช้เชื่อมต่อไปยังลิฟท์โดยสารสำหรับขึ้นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 9 สถานี มีลักษณะเป็นทางแคบ กว้างเพียง 45 ซม. ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 150 ซม. นอกจากนี้ ยังมีเสาโทรศัพท์ตั้งกีดขวางระหว่างทางเดิน รวมไปถึงพื้นมีการทรุดเป็นหลุมใหญ่ ทำให้รถวีลแชร์ไม่สามารถผ่านได้ ก่อให้เกิดอันตรายในการเดินทางของคนพิการ
 
จากกรณีดังกล่าว ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (Universal Design) โดยจัดประชุมหารือขับเคลื่อนรถไฟฟ้าสีเขียวที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคนในสังคม 1/2561 ขึ้น เพื่อหารือในประเด็นการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคน เพื่อให้เกิดการประสานความมือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) หน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม


 
“จากข้อสรุปการประชุมหารือในครั้งนี้ ได้มีการเริ่มปรับปรุงในบางส่วน ได้แก่ ถอดเสาโทรศัพท์ที่ตั้งกีดขวางทางเท้าออก พร้อมปรับสภาพพื้นผิวทางเดินที่เป็นหลุมขนาดใหญ่ ให้มีสภาพราบเรียบไม่เป็นอันตรายต่อคนพิการและทุกคนที่สัญจรผ่าน และในอนาคตจะมีการแก้ไขทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าให้ครบทั้ง 9 สถานี ให้มีความกว้างได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมต่อไป” นายสมคิด กล่าว
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 75