อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

พก.ชื่นชมหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมจ้างงานคนพิการ

พก.ชื่นชมหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ พร้อมผลักดันจ้างงานคนพิการต่อเนื่องตามเป้าหมาย 12,500 คน ภายในปี 2561 อังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.

รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม โดยเร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างมั่นคง ให้กับประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) โดยมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิในการทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมสร้างเกียรติ โอกาส กำลังใจ ให้แก่คนพิการ ตามกลไกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และให้คนพิการมีสิทธิได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐในทุกด้าน รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยสถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 มาตรา 34 การส่งเงินเข้ากองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ แทนการจ้างงาน และมาตรา 35 การให้สัมปทานหรือการจัดพื้นที่สำหรับให้คนพิการจำหน่ายสินค้าหรือบริการต่างๆทั้งนี้ ในปัจจุบันสถานประกอบการภาคเอกชน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งเสริมสนับสนุน คนพิการเข้าทำงานเป็นจำนวนมาก หรือคิดเป็น 100% ขณะที่หน่วยงานของรัฐ มีสัดส่วนการรับคนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 (จ้างคนพิการ) จำนวน 6,470 คน คิดเป็นร้อยละ 51.76 , มาตรา 35 (จัดให้มีสัมปทาน) จำนวน 2,462 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,932 คน คิดเป็นร้อยละ 71.46 และต้องจ้างงานเพิ่ม จำนวน 3,568 คน คิดเป็นร้อยละ 28.54 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พก.) ยกตัวอย่างเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานแล้ว จำนวน 7 คน ซึ่งแบ่งแยกหน้าที่ปฎิบัติงานไปตามความถนัดของตนเอง โดยเฉพาะด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสาระสนเทศ ที่คนพิการสามารถทำได้เป็นอย่างดีด้านนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณและชื่นชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการผลักดันการจ้างงานคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ โดยกำชับให้ดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 12,500 คน ภายในปี 2561 พร้อมขอเชิญชวนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันให้โอกาส ให้เกียรติ และให้กำลังใจคนพิการ โดยการสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป มาร่วมกัน "เปลี่ยนภาระเป็นพลัง" กัน 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 79