อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

ไฟเขียว!!นร.ไว้ผมสั้น-ยาวได้ แต่ห้ามไว้เครา-ดัดผม-ย้อมผม

ระเบียบศธ.ฉบับใหม่ ไฟเขียวนักเรียนชายหญิงไว้ผมสั้น-ยาวได้ แต่ห้ามไว้เครา-ดัดผม-ย้อมผม เป็นไปตามความเหมาะสม ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.30 น.


เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 โดยมีใจความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รมว.ศึกษาธิการจึงวางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้กำหนดให้นักเรียนชายไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ส่วนด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย ส่วนนักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย.

อย่างไรก็ตาม ห้ามดัดผม ย้อมผม ไว้หนวดเครา ‬หรือตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย แต่ไม่ให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา

อ่านระเบียบฉบับเต็ม คลิก 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    76%
  • ไม่เห็นด้วย
    24%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 60