อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ กำหนดสูตรปลาร้ามาตรฐาน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กำหนดสูตรปลาร้ามาตรฐาน แจงยิบส่วนประกอบ รูป รส กลิ่น สี อังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 18.40 น.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้า : ปลาร้าตามพ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ระบุว่าด้วยคคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรเห็นสมควรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องปลาร้าเป็นมาตรฐานทั่วไปตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 2551 เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 15 และมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2561 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561 รมว.เกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ปลาร้า มกษ. 7023-2561 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยมีขอบข่ายคือมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับปลาน้ำจืด หรือปลาทะเล บรรจุในภาชนะบรรจุที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ผ่านการแปรรูป ปลาร้าดิบในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ควรนำไปปรุงสุกก่อนการนำไปบริโภค
 
นอกจากนี้ ในประกาศฯ ยังได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์ปลาร้า (Pla-ra, fermented fish, salt-fermented fish) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาที่ไม่มีพิษ ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค โดยทั่วไปทำจากปลาน้ำจืด เช่น ปลากระดี่ ปลาสร้อย ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ปลาเบญจพรรณ หรือปลาทะเล เช่น ปลาจวด ปลาไล้กอ หรือปลาปากคม โดยขอดเล็ด ควักไส้ หมักกับเกลือโซเดียมคลอไรด์ แล้วเติมรำข้าว และ/หรือรำข้าวคั่ว และ/หรือ ข้าวคั่ว ที่ใหม่ สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน และไม่มีแมลง เช่น มอด และชิ้นส่วนของแมลง รวมทั้งสิ่งแปลกปลอม เช่น กรวด ทราย เส้นผม และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน เช่น ถัง/โอ่ง/บ่อที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิดในระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนบรรจุในภาชนะบรรจุ
 
ทั้งนี้ ต้องมีลักษณะเป็นตัวหรือชิ้น เนื้อปลานุ่ม มีสีตามลักษณะปกติของผลิตภัณฑ์ มีกลิ่น และรสที่ดีตามลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ของปลาร้า ต้องไม่แห้ง แฉะ หรือเละเกินไป เนื้อปลาต้องนุ่ม สภาพผิวคงรูป หนังไม่ฉีกขาด สีปกติตามลักษณะเฉพาะของปลาร้า เนื้อปลา มีสีชมพูอ่อน หรือสีอื่น เช่น เหลืองอ่อน ส้มอ่อน น้ำตาลอ่อน กลิ่นต้องหอมตามลักษณะเฉพาะของปลาร้า ไม่มีกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นคาว กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นสาบ และกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เหม็นเปรี้ยวบูด ต้องไม่มีพยาธิ ต้องไม่ชิ้นส่วนสัตว์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ปลาอยู่ในนั้น ในฉลากบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีปลาประเภทอื่นเกินร้อยละ 5 ที่แจ้งไว้ในฉลาก เป็นต้น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 5.55K