อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

ตั้ง27กุนซือแก้ก.ม.บัตรทอง

“ปิยะสกล” เซ็น ตั้ง 27 กุนซือ แก้กม.บัตรทอง ให้เสร็จใน 6 เดือน “วรากรณ์” นั่งประธาน พุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 18.08 น.

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ... เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาการบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกอบด้วย 1.นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธาน 2. นายเสรี ตู้จินดา รองประธาน 3. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา รองประธาน ส่วนกรรมการมีดังนี้ 4. ผอ.สำนักงบประมาณ หรือผู้แทน 5.อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน 6.เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือผู้แทน 7.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทน 8.ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน 9.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน 10. เลขาธิการสปสช.หรือผู้แทน 11. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล 12.นายชาตรี บานชื่น 13.นายพลเดช ปิ่นประทีป 14.นางวันทนีย์ วัฒนะ 15.นายสุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ 16.นายอัมมาร สยามวาลา 17.นางวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 18.นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 19.นายศราวุธ สันตินันตรักษ์ 20.นางสาวทัศนา บุญทอง 21.นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 22.นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา 23.นางยุพดี ศิริสินสุข 24.นายมรุต จิรเศรษฐศิริ เป็นกรรมการและเลขานุการ 25.นายประจักษวิช เล็บนาค เป็นกรรมการและเลขานุการ 26.นายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และ 27.นายพรหมมินทร์ หอมหวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ในคำสั่งระบุอีกว่า ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ.ดังกล่าวในประเด็นต่างๆ ที่มีปัญหาควรแก้ไข โดยใหนำงาที่หน่วยงานต่างๆ ที่เคยทำไว้และเกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2559 เรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2559 เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และเมื่อจัดทำร่างแก้ไขพ.ร.บ.นี้เรียบร้อยแล้วให้การทำประชาพิจารณ์ และเสนอร่างพ.ร.บ.ที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้ รมว.สาธารณสุข  ให้มีการตั้งอนุกรรมการ คณะทำงาน และดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 1.34K