อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

เครือข่ายนักวิชาการฯลั่น“ไม่รับ”ร่างรัฐธรรมนูญ

เครือข่ายนักวิชาการฯประกาศ“ไม่รับ”ร่างรธน.“มีชัย" ขัดหลักประชาธิปไตย จี้คสช.คืนอำนาจแล้วจัดเลือกตั้ง ลุยจัดเวทีชำแหละร่างรธน.ก่อนลงประชามติ อาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 03.20 น.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง นำโดยนายอนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายพิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายเดชรัตน์สุขกำเนิด อาจารยค์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นางพวงทองภัควรพันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายคมกฤช อุ่ยเต็กเค่งอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  นายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจนเป็นต้น ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์เรื่อง “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน"ระบุว่า เครือข่ายนักวิชาการฯ ขอร่วมแสดงคความเห็นพ้องกับกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ด้วยเหตุผล คือ 1.รัฐธรรมนูญเป็น“สัญญาประชาคม” ที่ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันตกลงและสร้างขึ้นเพื่อเป็นกติกาแม่แบบในการดำเนินชิวิตทางการเมืองและสังคม เพื่อความไพบูลย์ร่วมกันแต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ของคสช. ขาดหลักการและความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเพียงกฎหมายเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มเท่านั้น

2.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขัดกับหลักประชาธิปไตยไม่เคารพเสียงทางการเมืองของประชาชน และจงใจสร้างความอ่อนแอแก่ระบบรัฐสภา เช่นนายกรัฐมนตรีสามารถมาจากบุคคลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ส.ว.ที่าจากการแต่งตั้งของคสช.มีอำนาจอันกว้างขวาง เป็นต้น และที่สำคัญคือ คสช.ยังคงอำนาจต่อไปอีกอย่างน้อย 1 ปีหลังการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ 3.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำลายหลักนิติธรรมที่ยึดถือ“หลักการแบ่งแยกอำนาจ” ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งยังมอบอำนาจทางการเมืองการปกครองสูงสุดแก่องค์กรตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระในการตรวจสอบ ควบคุมการทำหน้าที่ของรัฐสภาและรัฐบาล แต่ไม่มีกลไกตรวจสอบองค์กรนั้นๆทั้งที่เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้มีส่วนบั่นทอนตั้งแต่กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเบื้องต้น ไปจนถึงสนับสนุนการทำลายหลักการประชาธิปไตย 4.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอื้อให้รัฐละเมิดอำนาจสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้วยการสร้างเงื่อนไขในการบังคับใช้กฎหมายในนามความมั่นคง และทำให้การตีความขอบเขตอำนาจของความมั่นคงอยู่ในมือกองทัพและกลุ่มคนที่อยู่นอกองค์กรบริหารของรัฐ 

5.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขให้การแก้ไขเนื้อหาในระดับที่ยาก  เครือข่ายฯ จึงเห็นว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ นอกจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนจะกว้างขวางรุนแรงยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม และเป็นฐานของการพัฒนาบ้านเมือง หากในที่สุดร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นที่ยอมรับตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน คสช.ควรคืนอำนาจด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว รวมถึงให้รัฐบาลและรัฐสภาหลังการเลือกตั้ง ร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปที่คำนึงถึงหลักการเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ รวมถึงการพัฒนาสังคมและการเมือง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ กล่าวว่าแถลงการณ์ฉบับนี้มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศร่วมลงชื่อจำนวน 300-400 คน เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาในเรื่องที่มา และจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพองประชาชนถ้าผ่านประชามติไปการออกแถลงการณ์วันนี้เป็นการปักหมุดซึ่งต่อไป ทางเครือข่ายฯ จะจัดกิจกรรมภายใต้กรอบนี้และภายใต้ข้อกำหนดที่พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ อนุญาตให้ทำ โดยจะจัดเวทีเสวนาทางวิชาการในแต่ละประเด็นๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกว่าชวนไปรับหรือไม่ แต่ชี้ให้เห็นว่าตัวข้อกฎหมายในร่างรัฐธรรมนูญมีปัญหาอย่างไรเพื่อให้สังคมได้ใช้ดุลยพินิจในการลงประชามติ นอกจากนี้จะจัดกิจกรรมสร้างโรดแม็พทางเลือกให้สังคมในปลายเดือน ก.ค.-ต้นเดือน ส.ค.นี้ ก่อนการลงประชามติ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 725