อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มกราคม 2565

นายกฯแจงเลขาฯยูเอ็น เร่งจัดเลือกตั้งกลางปี 60

นายกฯยันไทยส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ยกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพาชาติพ้นวิกฤติ ย้ำไทยเร่งจัดเลือกตั้งภายในกลางปี 60 ด้านเลขาฯยูเอ็นห่วงพื้นที่ประชาธิปไตยไทยแคบลง จันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 02.34 น.

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ย. เวลา 09.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์ก พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศและบทบาทสตรี หัวข้อ "Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empoweverment : A Commitment to Action" ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ(ยูเอ็น) นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี โดยพล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีระบุว่าประเทศไทยดำเนินงานด้านสตรีอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมีนโยบายการศึกษาถ้วนหน้าที่ทำให้เยาวชนหญิงและชายมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศในการศึกษาทุกระดับ นอกจากนี้ไทยได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมเรื่องนี้ ซึ่งไทยได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อคุ้มครองทุกคนจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ อีกทั้งคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนการถูกล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน รวมทั้งป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายต้องมีบทบาทสำคัญร่วมผลักดันให้เกิดเจตคติที่ดี ยุติการเลือกปฏิบัติ

ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมว่า รัฐบาลไทยและชาวไทยมุ่งมั่นที่้จะร่วมกับประชาคมโลกทำให้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกสำหรับ 15 ปีข้างหน้าบรรลุผล และยินดีที่วาระการพัฒนาใหม่ให้ความสำคัญกับคนที่เป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมนุษย์คือสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดของมวลมนุษยชาติ เราจึงต้องตัดสินใจว่าจะมุ่งแต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือจะเลือกอยู่อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นชีวิตที่มีคุณภาพ พอเพียง และสมดุล ซึ่งคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสอนให้รู้จักความพอดีและช่วยนำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายครั้ง รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทำวิสัยทัศน์ประเทศไทยปีพ.ศ.2558-2563 และแผนพัฒนาประเทศฉบับต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า การขจัดความเหลื่อมล้ำต้องเริ่มจากการวางกรอบกติกาของสังคมให้มั่นคงและเป็นธรรม รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายหลายฉบับที่จะสร้างความทัดเทียม นอกจากนี้รัฐบาลยังให้การคุ้มครองทางสังคมและกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือด้วย โดยปีที่แล้ว ไทยให้แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการจ้างงาน กว่า 1.6 ล้านคน ซึ่งช่วยป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ การขจัดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เป็นเรื่องภายในของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เราต้องช่วยกันขจัดความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศผ่านความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เราจึงมุ่งที่จะสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านในการจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวจังหวัดชายแดน 6 แห่ง พร้อมกับพัฒนาประเทศและภูมิภาคควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับเพื่อนของเรานอกภูมิภาค โดยใน 15 ปีข้างหน้า เราจะต้องเห็นโลกที่ความเหลื่อมล้ำและความยากจนลดน้อยลง ไทยพร้อมร่วมกับทุกประเทศและยูเอ็นในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนเข้มแข็งไปด้วยกันและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

จากนั้น ช่วงเย็นของวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ที่สำนักงานใหญ่ยูเอ็น โดยพล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันถึงพันธกรณีที่ไทยมีต่อสหประชาชาติ พร้อมสนับสนุนการทำงานของเลขาธิการยูเอ็น โดยไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวปฏิบัติที่ดีในสาขาที่ไทยเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ไทยกำลังจัดทำข้อกำหนดอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอร่างให้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติพิจารณาได้ในไม่ช้านี้ ทันการนำเสนอกรอบอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ยูเอ็นเอฟซีซีซี) ภายในเดือนต.ค.นี้ สำหรับการที่ไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นเอสซี) วาระปีค.ศ.2017-2018 ว่าไทยได้รับการรับรองและสนับสนุนจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการรณรงค์ของไทยมีพื้นฐานจากการทำงานที่ดีในงานทั้ง 3 ด้านของสหประชาชาติ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในประเด็นสันติภาพและความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ไทยสามารถทำหน้าที่เสมือนเป็นสะพานเชื่อม และสนับสนุนการทำงานร่วมกันมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ และประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

พล.ต.วีรชน กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรียังระบุถึงสถานการณ์การเมืองไทย โดยยืนยันต่อเลขาธิการยูเอ็นว่าการดำเนินการต่างๆตามกรอบระยะเวลาโรดแม็พเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย และเพื่อให้ไทยทำหน้าที่สมาชิกยูเอ็นได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่วนกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)นั้น คสช.จะตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่สปช.ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก โดยจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน 180 วัน และจัดให้มีการลงประชามติ ถ้าประชาชนเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็จะยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในกลางปี 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัน คีมุน ได้กล่าวต่อพล.อ.ประยุทธ์ แสดงความกังวลถึงการที่พื้นที่แห่งประชาธิปไตยในไทยแคบลง โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นการในการรักษาเสรีภาพแห่งการแสดงออกและการชุมนุม นอกจากนี้ เลขาธิการยูเอ็นกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหมในกรุงเทพฯ รวมถึงขอบคุณประเทศไทยที่ได้แสดงบทบาทนำในการประสานการแก้วิกฤติผู้อพยพที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับส่งเสริมชาติสมาชิกประชาคมอาเซียนให้ร่วมกันหามาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าวด้วย อีกทั้งแสดงความยินดีที่ไทยได้เป็นประธานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา หรือจี 77 สำหรับวาระปี 2559.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 329