อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

"ศาลปกครอง" สั่ง คืนตำแหน่งให้ " พัชรวาท "

"ศาลปกครองกลาง" พิพากษา คืนตำแหน่งให้ " พล.ต.อ.พัชรวาท " ภายใน 60 วัน ชี้นายกฯต้องปฏฺิบัติตามมติก.ตร.เป็นอื่นไม่ได้ ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 03.27 น.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.พ. ที่ศาลปกครองกลาง โดยนายศรศักดิ์ นิยมธรรม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง ตุลาการเจ้าของสำนวน อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 99/2554 ระหว่าง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

โดยพล.ต.อ.พัชรวาท ฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี ได้ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการ เพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 228/2552 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2552 ซึ่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ทั้งที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2552 ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้สั่งยกโทษ กรณีผู้ฟ้องคดี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปราบปรามประชาชนที่กำลังชุมนุม ในพื้นที่บริเวณหน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2551 ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือหลายฉบับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมติ ก.ตร.ดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย

โดยศาลพิจารณาเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของ ก.ตร. คือ ยกเลิกคำสั่งปลดออกจากราชการ โดยผู้ฟ้องไม่ต้องร้องขอ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น ว่า นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องรับทราบและยกเลิกคำสั่งลงโทษปลด พล.ต.อ.พัชรวาท ออกจากราชการให้เป็นไปตามมติ ก.ตร. โดยไม่อาจใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างอื่นได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ผบ.ตร. ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 โดยเฉพาะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ

ส่วนประเด็นข้อกฎหมายที่มีปัญหามติก.ตร. ต้องปฏิบัติตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2546 ซึ่งระบุว่า องค์กรกลางในการบริหารบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 ไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงใหม่ แล้วเปลี่ยนฐานความผิดเพื่อกำหนดโทษใหม่ได้นั้น เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ที่จะต้องสั่งการตามมติก.ตร. หรือบันทึกโต้แย้งมติก.ตร. เพื่อให้ก.ตร.พิจารณาทบทวนใหม่ แต่นายกฯกลับรับทราบความเห็นดังกล่าว แล้วมิได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้นเมื่อ ก.ตร. มีมติให้คืนตำแหน่งแก่พล.ต.อ.พัชรวาท นายกรัฐมนตรีจึงปฏิบัติเป็นอย่างอื่นไม่ได้ การที่นายกฯไม่ดำเนินการใด ๆ ตามมติก.ตร. และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ศาลจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่ได้รับแจ้งจากมติของ ก.ตร. ในกรณีของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ คือ คืนตำแหน่งให้กับพล.ต.อ.พัชรวาท ภายใน 60 วัน ตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด ส่วนคำขออื่น ๆ ให้ยก

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ เมื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ดังนั้นนายกรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันต้องดำเนินการตามคำพิพากษาหากไม่อุทธรณ์ แต่หากเห็นว่ายังมีข้อโต้แย้งก็สามารถยื่นอุทธัณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วันนับแต่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา .คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 0