อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

ศอ.บต.พัฒนาการศึกษาของเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เข้ามาพัฒนาการศึกษาของเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาห้องเรียนต้นทางและปลายทาง สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 04.14 น.

 

วันนี้ ( 25 มี.ค.)  ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ.สุขยางค์ เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เป็นประธานการหารือจัดตั้งโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตัวแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) อาจารย์จากโรงเรียนเอกชน เจ้าหน้าที่จาก  CAT Telecom และ TOT เข้าร่วมการหารือ
    

โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์นำไปใช้งานในเรื่องของการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว อาทิ การเรียนการสอนบนเว็บ การเรียนออนไลน์  การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องเรียนต้นทางและปลายทาง สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
 

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต โครงการนี้เป็นการสอนทางไกลที่จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเวลาจริง เพื่อให้เด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ก้าวทันเทคโนโลยี  ทั้งนี้มีการขอการสนับสนุนเพื่อให้ ศอ.บต. จัดฝึกอบรมคณะอาจารย์เรื่องการผลิตสื่อให้มีความเชียวชาญอีกด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0