อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

อาจารย์แพทย์จุฬาคว้ารางวัลนักวิทย์ดีเด่นปีนี้ 

อาจารย์แพทย์จุฬา คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปีนี้ ชี้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์  ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและผู้พิการจากโรคทางพันธุกรรมและโรคหายาก พุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.24 น.

วันนี้ (27 กรกฏาคม 2559) ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  ประกาศผลรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559   โดยมีพลอากาศเอกประจิณ จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล 

รศ.ดร.ศักรินทร์   ภูมิรัตน   ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวว่า  มูลนิธิฯ มอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 34  เพื่อให้วิทยาศาสตร์พื้นฐานได้รับความสนใจ และเกิดการกระตุ้นให้มีนักวิจัยใหม่ๆ เข้ามาขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนเงินลงทุนด้านการวิจัย ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งบประมาณเพียง 0.22% ของจีดีพี  เมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีใต้ ที่ใช้เงินลงทุนด้านการวิจัยมากถึง 4.25% ของจีดีพี  นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ซึ่งมีจำนวนประชากรน้อยกว่าประเทศไทยครึ่งหนึ่ง แต่กลับมีจำนวนนักวิทยาศาสตร์มากกว่าประเทศไทยถึง 1.5 เท่า


สำหรับในปีนี้ คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศ.นพ.วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559   โดยจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 400,000  บาท

ศ.นพ.วรศักดิ์   โชติเลอศักดิ์  กล่าวถึงงานวิจัยที่ทำว่าเป็นการผสานองค์ความรู้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ในการไขข้อมูลพันธุกรรม  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยและทั่วโลก  โดยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้  อย่างเช่น  การค้นพบยีนก่อโรคกระดูกเปราะชนิดที่ถ่ายทอดทางโครโมโซมเอ็กซ์   หรือ ยีน MBTPS2 เป็นครั้งแรกของโลก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแพ้ยากันชักกับยีน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางและมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก   การศึกษาเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกก่อนปฏิสนธิเพื่อลดความพิการแต่กำเนิดของทารก  รวมถึงการวินิจฉัยโรคให้แน่ชัดด้วยการตรวจยีน   ทั้งนี้ผลการวิจัยต่าง ๆ ได้ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยพิการ ลดอัตราป่วย และอัตราตายของผู้ป่วยโรคพันธุกรรม โรคหายาก ความพิการแต่กำเนิด และปัญญาอ่อนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559  ซึ่งมีจำนาน 4 ท่าน คือ ผศ.ดร. การุณ  ทองประจุแก้ว  อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงาน“จัดการอาหารสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร”   ผศ.ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์   อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  จากผลงาน “เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี”  ผศ. ดร. ศิริลตา ยศแผ่น     อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   จากผลงาน “เรียนรู้การออกแบบกระบวนการการสังเคราะห์สารอินทรีย์…สู่การพัฒนานวัตกรรมการสังเคราะห์สารที่ยั่งยืน”  และผศ. ดร. อติพร แซ่อึ้งอาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จากผลงาน “การพัฒนาเทคนิคพื้นฐานด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์เพื่อการประยุกต์”
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 42