อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

"ตรีนุช"เปิดแฟชั่นโชว์ฝีมือเด็กอาชีวะรับภูเก็ต Sandbox

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัด R-Phuket Fashion Week 2021 รับ Phuket Sandbox สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อสร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในยุค New Normal ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.59 น.

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ R - PHUKET FASHION WEEK 2021 เชื่อมโยงการศึกษา “EDUCATION STUDIO” สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อสร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในยุค New Normal ตอบรับเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยน.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ และสถานประกอบการ ในการเชื่อมโยงการศึกษาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้านดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษา Center of Vocational Manpower Networking Management หรือ CVM ตามนโยบาย 7 วาระเร่งด่วนของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 25 ศูนย์เครือข่าย CVM ที่เป็นสถานศึกษากลุ่มความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการในสาขาวิชาการโรงแรม และยังเป็นสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นจำนวนมาก มาสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย จึงทำให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มีความเป็นเลิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านการโรงแรม และยังตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวติดอันดับโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล ในการเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเป็นการนำร่องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนสู่สากล” มีภารกิจหลักในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ จึงได้มีโมเดลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Education Studio ขึ้น โดยจะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ในยุค New Normal มีการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว การบริการด้านสุขภาพและความงาม การส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเชื่อมโยงการศึกษาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งยังได้จัดโครงการ R-Phuket Fashion Week 2021 โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อีกด้วย

โครงการ R-Phuket Fashion Week 2021 จัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภายในงานประกอบด้วย 1. กิจกรรม R-Phuket Fashion Week 2021 เป็นการแสดงผลงานการตัดเย็บ “ผ้าลายขอ” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 2. กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีการจัดทำสารบัญพันธุ์ไม้ภายในวิทยาลัย เป็นข้อมูล digital การทำป้ายพันธุ์ไม้ พร้อม QR Code ให้ต้นไม้ทุกต้น และการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ปรับภูมิทัศน์ ในบริเวณสวนภายในวิทยาลัย และการจัดการพลังงานสะอาด Smart farm ซึ่งเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์เพื่อนำพลังงานมาใช้ในบริเวณสวนของวิทยาลัย และที่สำคัญคือ มีการควบคุมผ่านระบบสมาร์ทโฟน 3. การแสดงนิทรรศการความเชื่อมโยงอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เช่น การแสดงผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์ R-bukit จากแผนกอาหารและโภชนาการ อาทิ สับปะรดลอยแก้ว น้ำพริกปลาฉิ้งฉ้างสมุนไพร ซอสผัดหมี่ฮกเกี้ยน น้ำนมข้าวดอกข่าผสมน้ำสับปะรดภูเก็ต คุกกี้ธัญพืชผสมผลไม้ เป็นต้น Luxury Healthy Bar จากแผนกวิชาการโรงแรม การแสดงการจัดการเรียนการสอนการทอผ้า ของแผนกแฟชั่นและสิ่งทอ และนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดภูเก็ต การให้ความรู้และการคัดกรองโควิด 19 การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การผลิตชิ้นงานของนักเรียน นักศึกษา การอบรมให้กับบุคลากรภายนอก การแสดงผลงานและการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา และการสร้างธุรกิจทั้งแบบ online และ offline รวมทั้ง โรงแรม R Phuket Hotel โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโปรโมชั่น “นอนฟรีครึ่งคืน” สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 23