อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

"ตรีนุช"เดินหน้าผลิตคนตามกรอบคุณวุฒิ

รมว.ศธ.เร่งเดินหน้าผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เตรียมปรับหลักสูตร นำร่อง 25 สถานศึกษา พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.40 น.

เมื่อวันที 20 พ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ดำเนินการผลักดันนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของตนที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จภายในระยะเวลา 5 เดือน เพื่อให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565  โดยจากนี้จะผลักดันให้­เกิดการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านความร่วมมือระหว่าง สกศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (สคช.)  

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ จะกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยการเทียบเคียงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพของหน่วยงานในประเทศและมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีสอศ.เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) สกศ. สคช. รวมถึงสถานศึกษาที่จะเข้­าร่วมเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายยการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management: CVM) รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง ขณะเดียวกันจะมีการพัฒนาครู เตรียมความพร้อมด้านวัสดุครุภัณฑ์ และทดลองนําร่องใช้­หลักสูตรอย่างน้­อย 1 ภาคเรียน โดยจะเร่งพัฒนาหลักสูตรให้­เสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้  อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มสาขาอาชีพที่มีการดําเนินการแล้ว 4 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาแม่พิมพ์ โลจิสติกส์ โครงสร้­างพื้นฐาน (ระบบราง) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และหุนยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่สอดคล­องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นต้­นแบบการดําเนินงานของสาขาอาชีพอื่นๆต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 35