อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

มสธ. เปิดตัว STOU MODULAR

มสธ.เปิดการเรียนรูปแบบใหม่ STOU MODULAR  เน้นพัฒนาสมรรถนะควบคู่การทำงาน  นำร่อง 2 รายวิชาสีสันภาษาจีน และการจัดการการขาย  เรียนจบรับใบสมรรถนะบัตร พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.48 น.

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้มีพิธีเปิดโครงการ STOU MODULAR “เพิ่มขีดความสามารถ...สร้างโอกาสที่ดีกว่า” โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภา มสธ. เป็นประธาน พร้อมกล่าวถึงแนวคิดและทิศทาง STOU MODULAR ว่า มสธ.ได้ปฏิรูปการเรียนการสอน ด้วยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และสอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ.  ในระดับต่ำกว่าปริญญาหรือ Non-degree Programs  ด้วยการจัดแนวทางการศึกษาในระบบโมดูลการเรียน หรือ Modular System    มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ เป็นระบบที่เอื้อให้นักศึกษาเรียนด้วยตนเอง  มีสื่อการศึกษาที่หลากหลาย และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะสมรรถนะให้เกิดประสิทธิภาพ และยึดความสามารถของผู้เรียน ที่สำคัญไม่มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาและยังเป็นระบบที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เวลาใด ก็เรียนได้รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์  รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. กล่าวว่า STOU MODULAR เป็นแนวทางการเรียนการสอนแบบความปรกติใหม่ หรือ New Normal ที่จะตรงกับริบทของสังคมและพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ด้วยการพัฒนาเนื้อหา หรือ Content ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการสร้างทักษะใหม่ หรือ Re-Skill  การพัฒนาทักษะเพิ่มเติม หรือ Up-Skill และการพัฒนาทักษะใหม่หรือ New-Skill เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตามความต้องการของบุคคล หรือหน่วยงาน สามารถศึกษาได้ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ขาดโอกาสที่ต้องการความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ด้าน รศ.ดร.สมัครสมร  ภักดีเทวา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่าสำหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบโมดูลการเรียน เป็นชุดการเรียนที่ออกแบบให้ผู้เรียน สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนออนไลน์ และมีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ มีจำนวนหน่วยกิต 1–3 หน่วยกิต โดยผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนด้วยตนเอง ที่สำคัญผู้เรียนสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต หรือ Credit Bank เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้  ซึ่งในช่วงแรกจะมีการเปิดสอน  2 รายวิชา คือ รายวิชาสีสันภาษาจีน  ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และรายวิชาการจัดการการขาย  ความท้าทายที่ต้องใช้ศิลปะ  และเมื่อผู้เรียนศึกษาครบหลักสูตรจะได้รับใบสมรรถนะบัตร เพื่อเป็นการรับรองความรู้  ผู้สนใจสมัครเรียนได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ modular.stou.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ และจะเปิดเรียนช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 65