อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

"วิษณุ"ขยับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เริ่มทันที

บอร์ดคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เห็นชอบร่างแผนพัฒนาพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้ว มี 7 ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ รองนายกฯสั่งขยับแผนให้เร็วขึ้นเริ่มทันทีปีนี้ ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.52 น.


เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มี รศ.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เป็นประธานเสนอ 

โดยรองนายกฯให้ปรับระยะเวลาการบังคับใช้แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย จากเดิมกำหนดไว้ 2 ช่วง เริ่มตั้งแต่ปี 2564-2565 และ ปี 2566-2570 เป็นให้เริ่มตั้งแต่ปี 2563-2564 และ ปี 2565-2569 โดยช่วง 2 กำหนดเป็นแผนระยะ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ เพื่อสร้างมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างไรก็ตามจากนี้ สกศ.จะเร่งปรับข้อเสนอดังกล่าว เพื่อเสนอรมว.ศึกษาธิการ จากนั้นส่งผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย มี 7 ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1.การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย ที่เด็กปฐมวัยจะต้องมีโอกาสเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้ประโยชน์ เพราะเด็กแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ เด็กพิการ เป็นต้น

ดร.สุภัทร กล่าวอีกว่า ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 5.การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และการดำเนินการตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 6.การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 7.การบริหารจัดการ การสร้างกลไก ประสานการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ยังได้เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการอีก 5 คณะ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านปฐมวัย คณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนา และจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และคณะอนุกรรมการการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ สกศ.จะเร่งปรับข้อเสนอดังกล่าว เพื่อเสนอ รมว.ศึกษาธิการ จากนั้นจะส่งผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 58