อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

จุฬาฯปลื้มติดอันดับ 96 Top 100 มหาวิทยาลัยโลก

“บัณฑิต เอื้ออาภรณ์” ปลื้มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย Top 100 ของโลก โดยติดอันดับ 96 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางวิชาการ จากผู้เข้าร่วม 1,604 สถาบันทั่วโลก ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 19.54 น.


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ รักษาการแทนอธิการบดีจุฬาฯ  กล่าวว่า จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Rankings 2021  ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย Top 100 ของโลก  โดยติดอันดับ 96 ในด้านมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ(Academic Reputation)  มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมการจัดอันดับ 1,604 แห่งจากทั่วโลก  

ทั้งนี้ อันดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่มหาวิทยาลัย ในประเทศไทยเคยได้รับการจัดอันดับที่ผ่านมา  และปีนี้จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีที่แล้วถึง 39 อันดับ   ซึ่งเป็นผลมาจาก 3 แกนหลักที่จุฬาฯ มุ่งผลักดันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาคน  พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทางสังคม

สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Rankings 2021 พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้าน ประกอบด้วยความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (40%) การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (10%) สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต (20%) ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (20%) สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%) และสัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ (5%) 

ซึ่งความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS สะท้อนความเชื่อมั่นผ่านการแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษากว่า 100,000 คนทั่วโลก  
   
ศ.ดร.บัณฑิต  กล่าวอีกว่า จุฬา ฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคน (Building human capital) เพราะ “คน” คือ ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  จุฬาฯ จึงเสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตทุกคน  ให้มีคุณสมบัติพร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและโลก บัณฑิตจุฬาฯ จะต้องมีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัยของศตวรรษที่ 21 มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ 
         
 สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้น นวัตกรรมของจุฬาฯ จะไม่เป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ในห้องเรียน แต่ต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ แก้ปัญหาจริง เป็นที่นิยมของผู้ใช้งาน และที่สำคัญคือ ขายได้ หรือ มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาจุฬาฯ มีการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม  เช่น การพัฒนาต้นแบบ “วัคซีนCOVID-19” โดยทดลองในลิงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

จุฬาฯ ผนึกกำลังพันธมิตรเปิดตัว“ปัตตานีโมเดล”ด้วยการปูพรมตรวจภูมิคุ้มกันก่อนคลายล็อกดาวน์ให้ชาวปัตตานีนับหมื่นรายด้วยชุดตรวจว่องไว “Chula Baiya Strip Test”  จุฬาฯ สร้างรากฐานนวัตกรไทยด้วยการเปิดพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ SID 
หรือ Siam Innovation District ให้เป็นศูนย์รวมการประยุกต์ใช้   องค์ความรู้และนวัตกรรมของประเทศ และเป็นพื้นที่สำหรับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง

ส่วนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน   จุฬาฯ กำหนดให้ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือSustainable Development Goals (SDGs) เป็นหลักคิดในการดำเนินนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงยกระดับการบริหารงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่จุฬาฯ คิดได้ไกลขึ้น ไม่ใช่แค่ 5 ปี หรือ 10 ปีแต่มองไกลถึงคุณภาพชีวิตของประชาคมจุฬาฯ ชุมชนโดยรวม 

รวมไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วย โดยจุฬาฯ ได้เริ่มต้นการพัฒนาอย่างยั่นยืนด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมสาธารณูปโภค และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และได้ขยายขอบเขตการทำงานไปสู่การยกระดับงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลัก SDGs อีกทั้งยังทำงานในเชิงโครงสร้างนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย 

โดยเฉพาะในด้านเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน(SDG 11) มหาวิทยาลัยได้มอบอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ เพื่อเป็นปอดกลางกรุงแก่ชุมชนอีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกด้านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (SDG 12) ให้เกิดขึ้นในหัวใจของประชาคมจุฬาฯ ทุกคน ผ่านโครงการ Chula Zero Waste ซึ่งผลการรณรงค์ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาสามารถช่วยลดการเกิดขยะไปแล้วกว่า 100 ตัน

“คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ ได้สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) นวัตกรรมต่างๆ ล้วนเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตอบสนองบทบาทของจุฬาฯ ในการเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม”  ศ.ดร.บัณฑิต   กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 64