อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

สอศ.-ออโรร่า ร่วมจัดทวิภาคี ลงมือปฏิบัติจริง

สอศ.จับมือออโรร่าจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม และการตลาด ทำงานจริง จบแล้วมีงานทำ พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.42 น.

วันนี้(21 พ.ย.) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และ  นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม กรรมการบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี รวมถึงฝึกประสบการณ์ในด้านทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง โดย นายณรงค์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ได้ร่วมกับบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด หรือที่รู้จักในนาม "ห้างเพชรทองออโรร่า" ซึ่งดำเนินกิจการค้าปลีก ทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชร การรับขายฝากสินค้าทองรูปพรรณที่ดำเนินธุรกิจด้านทองคำรูปพรรณ เครื่องประดับเพชร และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิชาศิลปกรรม และปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด รวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี และฝึกประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพ จากการปฏิบัติงานจริงกับบริษัทหรือสาขาของบริษัท เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากในตำราหรือในห้องเรียน และส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีตำแหน่งงานรองรับ โดยมี 11 วิทยาลัยในสังกัด สอศ.ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

ด้าน นายอนิวรรต  กล่าวว่า บริษัท ออโรร่า จะร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สอศ.จัดทำแผนการเรียนการสอน และแผนการฝึกอาชีพของนักศึกษา หลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิชาศิลปกรรม และปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด รวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยจัดโปรแกรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยให้ความรู้ การฝึกอบรม และฝึกทักษะอาชีพในด้านที่เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจัดทำแผนการเรียนการสอน ตลอดจนแผนการฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลการฝึก และจัดโปรแกรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา บริษัทจะรับนักศึกษา ระดับปวส. ในสาขาวิขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสมัครใจเข้าฝึกงานที่บริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยสามารถนำผลการทำงานมาคิดเป็นผลการเรียนภาคปฏิบัติหรือชั่วโมงฝึกงานได้ และจัดโปรแกรมทำงานพิเศษช่วงปิดภาคเรียนให้นักศึกษาด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 35