อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

สอศ. ประกาศรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ขึ้นบัญชี 729 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ.จำนวน 729 คน ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.07 น.

วันนี้ (17 พ.ค.) ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2562 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ.  แลวันที่  13 มี.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ  ในวันที่ 4 เม.ย.2562 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้การดำเนินดังกล่าวได้คัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว สอศ.จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ.โดยมี รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 100 ลำดับแรก ดังนี้ 1. นายนริศ  แก้วสีนวล 2.นายวิทยา  ตั่นยืนยง 3.นายสมยศ  ตรีเพ็ชร์  4.นายธำรงค์  สว่างเดือน 5.นายประสงค์  อุบลวัตร 6. นายนิพนธ์  หย่งกิจ 7. นายประสิทธิ์  วัชรินทร์พร 8.นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  9.นายบัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 10.นางแสงดาว  ศรีจันทร์เวียง 11.นายเกียรติสยาม  ลิ้มตระกูล 12.นายบัณฑิต  ออกแมน 13.นายสมชาย  จันทร์อินทร์ 14.นายบุญชอบ  โพธิ์ประเสริฐ 15.นายวัชระ  เกิดสิน 16.นายสมบัติ  นาหลวง 17.นายธนเดช  วรรณสอน 18.นางสุภาภรณ์  บุปผาพรหม 19.นายสุรศักดิ์  นาคาลักษณ์ 20. นายณรงค์  หวังอีน 21.นายปรีชา  ภู่สมบัติขจร 22.นายพิมนศิลป์  ทัพนันตกุล 23.นางพชรมน  ศุภภภิรมย์ 24.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว 25.นายธีรศักดิ์  อรุณวัชรพันธ์ 26.นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์ 27.นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู 28.นายสมหมาย  ศรประสิทธิ์ 29.นายคัมภีร์  นิลวรรณ 30.นายอัศวิน  ข่มอาวุธ 31.นายปรัชญา  ตะภา 32.นายโอภาส  ปัญญาพฤกษ์ 33.นายสุรินทร์  ตำลิ่ม 

34.นางสาวสิริรัชนา  เนาว์โสภา 35.นายเจษฎา  ธนะสถิต 36.นายวรงจ์  แก้วบุญเรือง 37.นายพิรุฬห์  วิริยะประกอบ 38.นางสาวเยาวลักษณ์  รอดเกลี้ยง 39.นายอนันติ์  ลิ่มเชย 40.นายยุทธนา  อ่อนส้มกฤษ 41.นายดำรงค์  สุดวิลัย 42.นายพิษณุเวท  โพธิ์เพ็ชร 43.นายสุพิษ  ภูแทนนา 44.นายสมศักดิ์      ไชยโสดา 45.นายพิชิต  วงศ์คำ 46.นายพิชัย  วาจนสุนทร 47.นายสมโชค  มีขวด 48.นายสมศักดิ์  คำสนิท       49.นายพิเชษฐ์  หาดี 50.นางสาวกาญจนา  เงื่อนกลาง 51.นายสุริยา  พงษ์ศิริรักษ์  52.นายรุ่งโรจน์  อาริยะ      53.นายพินิจ  บุญโสภา 54.นายธีรชัย  อินนวล 55.นายนรินทร์  แก้วทอง  56.นายประเสริฐ  แก้วแจ่ม             57.นายภักดี  พรหมเกิด 58.นางปนัดดา  กิตติวงศ์ธรรม 59.นางสาวกชกร บุษราภรณ์ 60.นายศิริพงศ์  เมียนเพ็ชร์ 61.นายสุรศักดิ์  เทียบรัตน์ 62.นายสมชัย  อินอ่อน 63.นายณรงค์  สุขเจริญ 64.นายวีระชัย  สมบัติกำไร         65.นายจตุพร  หมอโอสถ 66.นายทวีวัฒน์  รื่นรวย 67.นางอุบล  สารากิจ 68.ว่าที่ร้อยตรี ณดิษ  วรรณโกฏิ      69.นางสาวคณัสณันท์พรรณ  ผลทำมีบุญ 70.นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ์ 71.นางเบญจวรรณ  ปกป้อง 72.นายเจริญ  ไชยสวัสดิ์ 73.นายจิรพงค์  ร่มเงิน 74.นางรุจิรา  ฟูเจริญ 75.นางสิริวรรณ  โตนิล 76.ว่าที่ร้อยเอก บพิตร  บูรมิ 77.นางปฏิมา  พุฒตาลดง 78.นายอารักษ์  จะรา 79.นายทองจันทร์  ประทุมโฉม 80.นายนิมิตร  ศรียาภัย 81.ว่าที่ร้อยเอก เชาวลิต  ยุทธนาวา 82.นายสมพร บุญนาค 83.นายศิรเมศร์  พัชราอริยธรณ์ 84.นายเอกชัย     แสงมณี 85.นายเริงศักดิ์  เข็มทอง 86.นายเยี่ยมศักดิ์  รัตนมหันต์ 87.นายสาธิต  สุทธธง 88.นายพรชัย           ปิ่นสุวรรณ 89.นายวิศาล  วัชรินทร์ 90.นายชลัท  อุยถาวรยิ่ง 91. นายสุบิน แพทย์รัตน์ 91.นายสุบิน  แพทย์รัตน์ 92.ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ  พรหมเผ่า 93.นายไตรรงค์  คลังบุญครอง 94.นายสถาพร  อนุกูลพันธ์ 95.นายศิริพงษ์  คุณากรพันธุ์ 96.นายประสิทธิ์  สุวรรณา 97.นายชาญชัย  ภัทรพฤกษา 98.นายอนันต์  สุขดี 99.นางสมหวัง  โชติการ 100.นายรุ่งวิจักขณ์  หวังมวนกลาง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่ www.vec.go.th
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 62