อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

โพล"วันมาฆบูชา"ประชาชนสนใจถือศีล5-เข้าวัด

ผลโผลชี้ประชาชนรู้วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง“โอวาทปาติโมกข์”ครั้งแรก แนะ วธ.จัดกิจกรรมนำดารา ศิลปิน นักร้องดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าวัด เร่งแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.05 น.

วันนี้(18 ก.พ.)  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนหัวข้อ “วันมาฆบูชา” สำคัญอย่างไร จากกลุ่มตัวอย่าง 5,335 คนทั่วประเทศ ผลสำรวจ พบว่า ร้อยละ 74.57 รู้ว่าวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน 3 และ ร้อยละ 65.53 ตอบว่า มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกัน โดยมิได้นัดหมาย

รมว.วธ.  กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมที่จะประชาชนจะทำในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2562 ร้อยละ 56.17 บอกว่า ตักบาตร รองลงมา ร้อยละ 54.74 ทำบุญ ทำทาน ร้อยละ 47.59 ลด ละ เลิก อบายมุข ร้อยละ 44.52 ชวนเพื่อน/คนในครอบครัว ไปวัด ร้อยละ44.41  เวียนเทียน ร้อยละ 34.83 ฟังพระธรรมเทศนา ร้อยละ 27.59 ถวายสังฆทาน ร้อยละ 25.51 ถือศีล 5 ศีล 8 ร้อยละ 25.51เข้าวัดปฏิบัติธรรม และร้อยละ 20.78 สวดมนต์ที่บ้าน นอกจากนี้จากการสอบถามความเห็นว่า หลักธรรมใดที่ควรยึดถือปฏิบัติและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในช่วงวันมาฆบูชา ร้อยละ 72.89 บอกว่า ศีล 5 คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย เว้นจากการพูดเท็จ คำหยาบ หรือพูดส่อเสียด และ เว้นจากการดื่มน้ำเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท และร้อยละ 44.25 โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตให้ผ่องใส ร้อยละ 35.12 อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ สมุทัย สาเหตุแห่งทุกข์นั้น นิโรธ ความไม่มีทุกข์ และ มรรค หนทางแห่งการดับทุกข์

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ส่วนปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ประชาชนเห็นว่าต้องแก้ไข ได้แก่ 1.การใช้ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาพุทธมาทำให้เกิดรายได้หรือข้าวของเงินทองให้กับตนเอง 2.ประเด็นด้านลบที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ 3.บุคคลที่แต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ และหลอกลวงรับบริจาคเงิน และ4.พระสงฆ์ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ฯลฯ ผลสำรวจยังพบว่า กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าวัดมากขึ้น ได้แก่ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม การทำความดี ถือศีล 5 ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือทุกวันพระ โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมเชิญชวน อาทิ ดารา ศิลปินนักร้อง เป็นต้น  ส่งเสริมเด็กนักเรียนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนควรบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชน และ พระสงฆ์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเทศน์ที่ทำให้น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และแฝงไว้ด้วยคำสอนที่เข้าใจง่าย
         
ทั้งนี้ เมื่อถามว่ากิจกรรม/ประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ควรสืบสานและฟื้นฟู ได้แก่ 1.การประกวดสวดมนต์ แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เพราะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ สอดแทรกความรู้ สาระที่เป็นประโยชน์ และช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น และ 2.การปฏิบัติธรรม และการนั่งสมาธิ เพราะคนยุคสมัยใหม่ไม่ค่อยนิยมการเข้าวัดปฏิบัติธรรม แต่การจะสืบสานก็ควรปรับเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยไม่ย่ำอยู่กับที่ จะทำให้คนยุคใหม่เข้ามาสนใจมากขึ้นได้.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 24