อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

สกอ.ประกาศ 8 สาขาขาดแคลนทุนใต้

“สุภัทร”เผย 8 สาขาขาดแคลนทุนใต้ คาดเร็ว ๆ นี้เปิดให้นิสิตนักศึกษาขอทุนได้ ย้ำคุณสมบัติต้องตามเกณฑ์สกอ.กำหนด พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 12.01 น.

วันนี้ (12 ธ.ค.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ทุนใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อเร็ว ๆนี้ ได้มีมติเห็นชอบ 8 สาขาวิชาขาดแคลนที่เป็นความต้องการของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1.สาขาสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 2.สาขาศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 4. สาขาเกษตรศาสตร์ โภชนศาสตร์และการประมง 5. สาขาสาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 6.สาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 7.สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ8.สาขากฏหมาย ศาสนาและปรัชญา ซึ่งใน 8 สาขาวิชาหลักนี้จะมีสาขาย่อยอีกจำนวนมาก และยังครอบคลุมสาขาวิชาที่เด็กเลือกเรียนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นปัญหากับเด็ก แต่เด็กที่เลือกก็จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กำหนด โดยเฉพาะต้องเป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาในภาคใต้

 “สำหรับนิสิตนักศึกษาทุนใต้ที่รัฐบาลจัดสรรให้มี 2 กลุ่มคือ1.กลุ่มที่พลาดหวังจากการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ซึ่งกลุ่มนี้สกอ.ได้จัดสรรทุนให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2.กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้เอง ขณะนี้นิสิต นักศึกษากลุ่มนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะเข้ามาขอรับทุนใน 8 สาขาวิชาขาดแคลนนี้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมางบฯหลายโครงการถูกปรับลด รวมถึงทุนใต้ด้วยทำให้จำนวนทุนลดลงตามไปด้วย จากเดิมได้250 ทุน ก็จะลดเหลือ 125 ทุน  อย่างไรก็ตามเร็วๆนี้ได้ สกอ.จะประกาศรับนักศึกษาทุนต่อไป" ดร.สุภัทร กล่าว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    45%
  • ไม่เห็นด้วย
    55%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30