อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

คนไทยต้องการเรียนภาษาเกาหลีสูงขึ้น

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับอาชีวะ ผลักดันภาษาเกาหลีสู่อาชีวะรับไทยแลนด์ 4.0 ชี้คนไทยต้องการเรียนภาษาเกาหลีสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนผู้เชียวชาญ เล็งพัฒนาระบบสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยม พุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 18.57 น.

วันนี้(27มิ.ย.)ที่โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษาโดยศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) กล่าวว่า การที่ประเทศไทยนำยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มาใช้ เพื่อพัฒนาและนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนผ่านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมนั้น ทำให้บทบาทของสาธารณรัฐเกาหลีที่จะมีต่อประเทศไทยสำคัญยิ่งขึ้น  การเรียนรู้ภาษาเกาหลีและองค์ความรู้เกี่ยวกับเกาหลีศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ศึกษาค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์การพัฒนาต่างๆ การเตรียมความพร้อมพื้นฐานในด้านทรัพยากรบุคคลของไทยให้สามารถเข้าถึง เรียนรู้ และได้รับทราบความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าใหม่ๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศต่อไป 

 
โน กวัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย  กล่าวว่า  ม.อ.ปัตตานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษา มาตั้งแต่ปี 2529จนถึงปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาเกาหลีรวม 40 แห่ง มีนักเรียนมัธยมศึกษาเรียนภาษาเกาหลีในประเทศไทย กว่า 30,000 คน  ซึ่งเป็นจำนวนมากถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนนักเรียนชาวต่างชาติทั้งหมดที่เรียนภาษาเกาหลีทั่วโลก  และจากจำนวนผู้เรียนดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาหลีและไทย จึงได้ร่วมมือกันให้มีการการสอบ PAT ภาษาเกาหลีขึ้นในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย


ด้านรศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาสอนภาษาเกาหลี  71 โรง พบว่าความต้องการการเรียนภาษาเกาหลีในไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา  ขาดแคลนแหล่งข้อมูลข่าวสารและสื่อที่จำเป็นต่อการสอนภาษาเกาหลี รวมทั้งต้องเร่งพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาเกาหลีกับโรงเรียนมัธยมศึกษา  ทั้งนี้ มอ.ปัตตานี ได้เสนอมาตรการในการพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาทิ  การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการจัดพื้นที่ภาษาเกาหลี  เพิ่มสัดส่วนครูผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทยให้มากขึ้น  ขยายทุนการศึกษา  ขยายการฝึกอบรมภาษาเกาหลีระยะสั้นในสาธารณรัฐเกาหลี  เป็นต้น ส่วนสายอาชีพนั้น รัฐบาลเกาหลีจัดส่งครูผู้สอนภาษาเกาหลีให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดสอนวิชาภาษาเกาหลี ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดปทุมธานี ส่วน มอ.ปัตตานี ก็ได้เตรียมการพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้แก่ จัดทำนโยบายการศึกษาภาษาเกาหลี  จัดเตรียมหลักสูตรการศึกษา  สนับสนุนและจัดทำแนวทางฝึกอบรมครูผู้สอน  แผนกิจกรรมการศึกษา  จัดทำตำราเรียนภาษาเกาหลี  และจัดทำรูปแบบและวิธีการประเมินผลภาษาเกาหลีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 51