อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

'สมเด็จพระวันรัต'วัดบวรฯ ลาออกเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

สมเด็จพระวันรัต ประกาศลาออกตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตต่อที่ประชุมมหาเถรฯ พร้อมมีมติทูลถวายสมเด็จพระสังฆราช ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 17.19 น.

วันนี้( 20 มิ.ย.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 16/2560 ว่า การประชุมครั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ทรงลาประชุม โดยมีสมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมส. ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มระเบียบวาระการประชุม สมเด็จพระวันรัต แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ซึ่งที่ประชุมมส.ได้รับทราบและได้มีการหารือถึงพระมหาเถระที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงมีมติทูลถวายตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตแด่สมเด็จพระสังฆราชสำหรับ ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต คือ เจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายทุกภาคทั่วประเทศ โดย สมเด็จพระวันรัต ขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 แทนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้สิ้นพระชนม์ลง โดยเป็นไปตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2535  ที่กำหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ที่กำหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตปฏิบัติหน้าที่เขตปกครองคณะธรรมยุตภาคทุกภาค.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7.45K