อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

ใกล้แล้วพิมพ์เขียวแผนการศึกษาชาติ

เลขาธิการสภาการศึกษา เผย พิมพ์เขียวแผนการศึกษาชาติใกล้เสร็จเรียบร้อย เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา คาดตีพิมพ์และประกาศใช้ได้ในวันที 1 ต.ค.59 จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 02.22 น.

วันนี้ (23 พ.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา(กกศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สกศ.ได้ทำประชาพิจารณ์ระดมความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574)ครบทั้ง  4 ภูมิภาคแล้ว ซึ่งได้ข้อสรุปว่า เบื้องต้นต้องมีการปรับปรุง 4  ประเด็น คือ 1.เรื่องสถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทุกภูมิภาคไม่เห็นด้วยกับการให้ครูเป็นพนักงานราชการ และ ไม่เห็นด้วยที่จะย้ายผู้บริหารการศึกษาทุก 4 ปี ดังนั้น 2 เรื่องนี้จะตัดออกและจะเขียนใหม่เป็นแผนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่วนครูก็จะเป็นข้าราชการเหมือนเดิม แต่จะมีระบบดูแลครูตั้งแต่การผลิต ซึ่งต้องมาพิจารณาว่าจะเป็นการผลิตระบบปิด หรือ ผลิตระบบเปิด  2. การกำหนดให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมองกันว่าจะเป็นการผลักโรงเรียนไปสังกัดท้องถิ่น และเชื่อว่าจะหลุดจากระบบราชการในที่สุดนั้น ประเด็นนี้ก็จะไม่เขียนล็อกไว้หรือบังคับให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล แต่จะส่งเสริมให้เป็นนิติบุคคล

ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า 3.เรื่องระบบงบประมาณทางการศึกษา เช่น กองทุนการศึกษา คูปองการศึกษา  งบเพิ่มพิเศษ หรือ เงินท็อปอัพ เป็นต้น จะมีการระบุหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน และ 4.การพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งจะเน้น 2 เรื่อง คือ การสร้างหลักสูตรกลาง และหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจนต่อไป โดยเบื้องต้นคาดว่า หลักสูตรกลาง 80% กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ 20% กำหนดโดยท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคนตามความต้องการของท้องถิ่น

“ตอนนี้ถือได้ว่าได้มาถึงจุดที่กำลังจะเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติที่สมบูรณ์ แล้ว คณะงานจะจะพยายามปรับปรุงร่างแผนฯให้ทันเสนอในการประชุมสภาการศึกษาเดือน มิถุนายน หรือ กรกฎาคมนี้ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในเดือนสิงหาคม และให้สามารถตีพิมพ์ได้ในเดือนกันยายน เพื่อประกาศใช้ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2559”ดร.กมลกล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 342