อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

"ในหลวง"โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์พระสงฆ์61รูป

โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์ เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระราชาคณะ 61 รูป พระเทพเมธาจารย์ วัดวรดิตถาราม ขึ้นชั้นธรรม ขณะที่เจ้าคุณราชพุทธิวราภรณ์ วัดกวิศฯ ขึ้นชั้นเทพ ด้านเจ้าคุณราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง เป็นพระเทพ เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 05.24 น.

 วันนี้( 28 พ.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา จำนวน 61 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคม2558 ดังนี้ 1.พระเทพเมธาจารย์ วัดวรดิตถาราม ตราด เป็นพระธรรมวุฒาจารย์ 2.พระราชวิสุทธิญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระเทพสังวรญาณ วิ.(ฝ่ายวิปัสสนาธุระ) 3.พระราชพุทธิวราภรณ์ วัดกวิศราราม ลพบุรี เป็น พระเทพเสนาบดี 4.พระราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง นครปฐม เป็นพระเทพศาสนาภิบาล 5.พระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาวาส สหรัฐอเมริกา เป็น พระเทพพุทธิวิเทศ 6.พระโสภณสีลคุณ วัดอมรินทราราม ราชบุรี เป็น พระราชวุฒาจารย์ วิ. 7.พระปริยัติกวี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็น พระราชวิริยาลังการ 8.พระโสภณธรรมสาร วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ เป็น พระราชวิสุทธิญาณ 9.พระศรีธีรพงศ์ วัดพญาภู น่าน เป็น พระราชศาสนาภิบาล 10.พระวิมลธรรมคณี วัดกระบี่น้อย กระบี่ เป็นพระราชสุทธิวิมล 11.พระเมธีธรรมสาร วัดบวรมงคล เป็น พระราชวราจารย์ 12.พระมงคลสิทธิญาณ วัดภคินีนาถ เป็นพระราชอุดมมงคล 13.พระพุทธิสารมุนี วัดบ้านเปลือยใหญ่ ร้อยเอ็ด เป็น พระราชพรหมจริยคุณ 14.พระสิทธิพัฒนาภรณ์ วัดไชโย อ่างทอง เป็น พระราชพัฒนาภรณ์ 15.พระโสภณพัฒนากร วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ เป็น พระราชเสนาบดี

16.พระภาวนาญาณวิเทศ วัดป่าธรรมชาติ สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชญาณโกศล วิ. 17.พระสิริธรรมวิเทศ วัดพุทธรังษี สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชพุทธิวิเทศ 18.พระเมธีสุทธิกร วัดพุทธารามลีดส์ สหราชอาณาจักร เป็น พระราชอุปเสณาภรณ์ 19.พระครูศรีวุฒิโสภณ วัดมงคลมิ่งเมือง สตูล เป็น พระมงคลวรนายก20.พระครูวิสุทธิปัญญาสาร วัดท่าไม้เหนือ อุตรดิตถ์ เป็น พระปัญญากรโมลี 21.พระมหาลำดวน เปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยค วัดอินทราวาส พัทลุง เป็น พระศรีปัญญาจารย์ 22.พระครูวรนายกธรรมาวุธ วัดพระนารายณ์มหาราช นครราชสีมา เป็น พระสีหราชสมาจารมุนี 23.พระครูปริยัติวราภรณ์ วัดธัญญวารี สุพรรณบุรี เป็น พระปริยัติคุณาภรณ์ 24.พระครูโกวิทสังฆการ ธ.(ธรรมยุต) วัดกุดเรือคำ สกลนคร เป็น พระญาณสิทธาจารย์ 25.พระครูมงคลธรรมจารี ธ. วัดศรีประทุมวนาราม ขอนแก่น เป็น พระโสภณธรรมสาร 26.พระครูอทัยวรคุณ วัดบุพพราชสโมสร บีงกาฬ เป็น พระพุทธิสารมุนี 27.พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ ขอนแก่น เป็น พระโสภณพัฒนบัณฑิต 28.พระมหาวรรณ ป.ธ.8 วัดจะทิ้งพระ สงขลา เป็น พระสิริธรรมมงคล 29.พระมหาอุดม ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ เป็น พระศรีธีรพงศ์ 30.พระมหาสุริโย ป.ธ.9 วัดวารินทราราม อุบลราชธานี เป็น พระศรีรัตโนบล

31.พระมหาสมพร ป.ธ.7 ธ. วัดอาษาสงคราม สมุทรปราการ เป็น พระเมธีธรรมสาร 32.พระครูศรีปริยัติอุเทศ วัดพระบรมธาตุ ชัยนาท เป็น พระสุธีวราภรณ์ 33.พระครูศรีวุฒิกร วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา เป็นพระมงคลสารมุนี  34.พระครูสุวิธานศาสนกิจ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก เป็นพระรัตนโมลี 35.พระมหาเฉลิมชัย ป.ธ.9 วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นพระศรีสิทธิมุนี 36.พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  เป็น พระศรีธรรมภาณี 37.พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดเทพลีลา เป็น พระศรีสุธรรมมุนี 38.พระครูอดุลธรรมรัต ธ. วัดราชาธิวาส เป็นพระศรีวินัยโสภณ 39.พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระวีรธรรมมุนี 40.พระมหาสายรุ้ง ป.ธ. 7 ธ. วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็น พระศรีวินยาภรณ์ 41.พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็น พระประสิทธิสุตคุณ 42.พระมหาจีรพันธ์ ป.ธ.7 ธ. วัดเทพศิรินทราวาส เป็น พระศรีวิศาลคุณ 43.พระครูศรีสุตโกศล วัดยานนาวา เป็นพระเมธีวชิรโสภณ 44.พระครูปทุมธรรมธาดา ธ. วัดปทุมวนาราม เป็น พระอดุลธรรมเมธี 45.พระครูสมุทรประชาคม วัดกลางวรวิหาร สมุทรปราการ เป็นพระสมุทรมังคลาจารย์

46.พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ วัดตะโก  พระนครศรีอยุธยา เป็น พระมงคลสิทธาจารย์ 47.พระครูโสภณพัฒนาภิรม วัดทุ่งเหียง ชลบุรี เป็น พระมงคลโมลี 48.พระครูภาวนานุวัตร วัดมงคลธรรมกายาราม เชียงราย เป็น พระภาวนาโกศลเถร49.พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ ธ. วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา เป็นพระประชาธรรมนาถ 50.พระครูพิศาลศุภกิจ วัดประชาจินาราม ประเทศมาเลเซีย เป็น พระพิศาลสมณกิจ 51.พระมหาสุพจน์ ป,ธ.9 วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เป็น พระศรีโพธิวิเทศ  52.พระมหาธวัชชัย ป.ธ.9 วัดเหมอัศวาราม สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น พระศรีสิทธิวิเทศ 53.พระมหาประดิษฐ์ ป.ธ.7 วัดวชิรธรรมปทีป สหรัฐอเมริกา เป็น พระกิตติญาณวิเทศ 54.พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดพุทธวิหาร ประเทศเยอรมนี เป็น พระโพธิคุณวิเทศ 55.พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน เป็น พระวิสุทธิศาสนวิเทศ 56.พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ประเทศเดนมาร์ก เป็น พระวิสุทธิวงศ์วิเทศ 57.พระครูวิเทศธรรมวิทิต วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ เป็น พระวิมลศาสนวิเทศ 58.พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ วัดญามิญุรีพุทธวิหาร ประเทศบังกลาเทศ เป็น พระวิเทศธรรรมวงศ์ 59.พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็น พระสุธรรมญาณวิเทศ 60.พระอธิการรีด วัดป่าอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา เป็น พระโพธิญาณวิเทศ 61.พระอธิการเจเรมี ชาร์ลี จูเลียน วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร เป็นพระวิเทศพุทธิคุณ โดยพระเถรานุเถระทั้ง 61 รูป จะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้

นอกจากนี้ยังทรงมีพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร 1,150 รูป พระครูสัญญาบัตรต่างประเทศ 25 รูป และบรรพชิตจีนนิกาย 1 รูปในโอกาสอันควรต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 143