อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

"เพชร โอสถานุเคราะห์" ขายทิ้งหุ้นโอสถสภา

"เพชร โอสถานุเคราะห์" ขายหุ้นทั้งหมดในโอสถสภา เผย นำไปทุ่มโครงการศิลปะและการศึกษา พุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 07.07 น.

รายงานข่าวจาก บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จากการที่ผู้ถือหุ้น 2 รายในกลุ่ม Orizon ได้แก่ 1) Orizon Limited 2) นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ได้เข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถืออยู่โดย Orizon Limited จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 261,060,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.69  ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และนายเพชร โอสถานุเคราะห์จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 120,298,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เนื่องจากมีความสนใจที่จะอุทิศทรัพยากรของตนไปใช้ในโครงการอื่นๆ ซึ่งมุ่งหมายไปที่โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อจะได้ช่วยวางรากฐานของวงการศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษาของประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุน 

ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม Orizon เมื่อนับรวมกันแล้วลดลงจากประมาณร้อยละ 27.75 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ นอกจากนี้ คุณนิติ โอสถานุเคราะห์ ได้ซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 215,000,000 หุ้น ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23.80
 
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างการจัดการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อขยายธุรกิจให้แข็งแกร่งและมั่นคงในประเทศไทยและในภูมิภาค สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13