อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

เปิดแผนพัฒนา "สนามบินสุราษฎร์ฯ" 5 โปรเจคท์

เปิดแผนพัฒนา “สนามบินสุราษฎร์ฯ” ขยายลานจอด-ขยายเทอร์มินอล-สร้างศูนย์ขนส่งผู้โดยสาร ทย.ลุยเช็กเสียงชาวบ้าน สร้างความมั่นใจวางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 17.07 น.


นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) รักษาการอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ทย.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ซึ่งมีนายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการศึกษาดังกล่าว เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 นั่นก็คือ การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับโครงการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า ทย.มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับงบประมาณในปี 63-66 ดังนี้ 1. งานขยายลานจอดอากาศยาน (ปีงบประมาณ 63 -65) พร้อมระบบไฟฟ้าท่าอากาศยาน และติดตั้งสะพานเทียบอากาศยานพร้อมระบบนำจอด เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยาน B737 จากเดิม 5 ลำ ให้สามารถรองรับทั้งหมดได้ 11 ลำ ในเวลาเดียวกัน 2. งานปรับปรุงระบบสายไฟลงใต้ดิน (ปีงบประมาณ 63 -65) เพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามั่นคง ลดอัตราการเกิดปัญหาไฟดับ และรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของท่าอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

3.งานปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร (ปีงบประมาณ 63 -65) ให้สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน จากเดิม 800 คนต่อชั่วโมง หรือ 2.3 ล้านคนต่อปี เป็น 1,400 คนต่อชั่วโมง หรือ 3.5 ล้านคนต่อปี และสามารถจอดรถยนต์ได้ 700 คัน 4.งานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง (รันเวย์) ก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้า ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี (ปีงบประมาณ 64-66) 5.งานก่อสร้างศูนย์ขนส่งผู้โดยสารและปรับปรุงลานจอดรถยนต์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี (ปีงบประมาณ 64-65)

นายอภิรัฐ กล่าวด้วยว่า การประชุมในครั้งนี้ ได้นำเสนอข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลด้านปริมาณการเดินทาง ปริมาณผู้โดยสาร การขนส่งสินค้าทางอากาศ และจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ในปัจจุบันและในอนาคต ที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปแบบของการพัฒนา ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ซึ่งเบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดี.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 13