อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

รัฐจับมือเอกชนดันธุรกิจมวยไทยสู่เวทีโลก

​​​​​​​ส.อ.ท. ผนึก สสว. จัดสัมมนาใหญ่มวยไทย สืบสานอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเศรษฐกิจโลก ดันศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของมวยไทย ธุรกิจมวยไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ สินค้าแฟชั่น และอุปกรณ์มวยไทย ไปสู่สายตาชาวโลก เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13.41 น.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดงานภายหลังเป็นประธานสัมมนาครั้งใหญ่ มวยไทย สืบสานอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเศรษฐกิจโลกว่า มวยไทยเป็นสินค้าวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมีจุดแข็งที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าผ่านความคิดสร้างสรรค์ และนำไปสู่การส่งออกสินค้าและบริการไทยที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ทำให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของไทย ส่งผลถึงความต้องการสินค้าไทย และเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสนใจให้ต่างชาติหันมาสนใจสินค้าไทยมากขึ้น นำไปสู่การส่งออกสินค้าและบริการใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ในส่วนของภาครัฐ ได้มีมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบการให้กับเอสเอ็มอี มุ่งเน้นกลุ่มเครือข่ายที่มีบทบาทความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยและมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคลัสเตอร์มวยไทยถือเป็นเครือข่ายที่มีบทบาททั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยมูลค่าของมวยไทยที่เกิดขึ้นทั้งในด้านกีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อสุขภาพ สินค้าสนับสนุน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี หากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง คิดค้นวิธีการนำเสนอและปรับรูปแบบให้เข้ากับหลักการทางการตลาดได้ ก็จะสามารถเพิ่มรายได้ของประเทศไทยได้อีกช่องทางหนึ่ง

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ถือว่า เป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายมวยไทย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอีปี 61 นี้ เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่สำคัญและกำลังเติบโต ปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกครูมวยไปสอนในต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ธุรกิจมวยไทยได้รับความนิยมมาก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ และเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ จนกลายเป็นกีฬาที่สร้างสุขภาพ มีความเป็นอัตลักษณ์ของชาติ แต่ยังขาดแผนแม่บทในการพัฒนาเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ปี 61 สสว. จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายมวยไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มเครือข่ายมวยไทยที่เป็นที่ต้องการของตลาด 

นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายมวยไทย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอี  โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), โครงการเครือข่ายมวยไทย, สมาคมมวยที่เกี่ยวเกี่ยวข้อง ค่ายมวย โรงเรียนสอนมวยไทย โรงยิม และบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปกรณ์กว่า 50 บริษัท อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมให้ข้อมูล ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเอง หากธุรกิจต้นน้ำเติบโต ธุรกิจต่อเนื่องทั้งภาคบริการและสินค้า อุปกรณ์ต่างๆ ในภาคการผลิตก็จะเติบโตไปด้วย ในเครือข่ายยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมยา สมุนไพร อาหารต่างๆ ที่สนับสนุนนักกีฬาด้วยเช่นกัน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 27