อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

ก.ล.ต.ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่

บอร์ดก.ล.ต.เห็นชอบการปรับโครงสร้างก.ล.ต.ในระดับสายงานและเพิ่มหน่วยงานใหม่มีผล 1 ม.ค. 60 ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.07 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับสายงานและเพิ่มหน่วยงานใหม่ โดยแต่งตั้งและสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.60  โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแต่งตั้งผู้บริหาร ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ มีดังนี้
 
การแต่งตั้งผู้บริหาร
1.       นายประกิด บุณยัษฐิติ เป็นรองเลขาธิการ
2.       นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ
3.       นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ
4.       นางสาวอาจารีย์  ศุภพิโรจน์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
5.       นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
6.       นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
การปรับปรุงสายการบังคับบัญชา
1.       รองเลขาธิการ นายประกิด บุณยัษฐิติ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสายงานที่ประกอบด้วย สายระดมทุน โดยมีนางจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ดูแลงานฝ่ายจดทะเบียนโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายจดทะเบียน-ตราสารทุน และฝ่ายตราสารหนี้,     สายกำกับบริษัทจดทะเบียน โดยมีนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ ดูแลงานฝ่ายพัฒนาบริษัท และฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน
 
2.       นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสายงานประสิทธิภาพองค์กร
 
ทั้งนี้ รองเลขาธิการ นางทิพยสุดา ถาวรามร ยังคงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสายงาน นโยบายตลาดทุน ธุรกิจจัดการลงทุน และธุรกิจตัวกลางและตลาด โดยมีนางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ นางปะราลี สุคนธมาน และนางณัฐญา
นิยมานุสร เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ
 
ขณะที่เลขาธิการยังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลตรง สายงานกฎหมาย สายบังคับใช้กฎหมาย และสายประสิทธิภาพองค์กร โดยมีนายศักรินทร์ ร่วมรังษี นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ และนางวรัชญา ศรีมาจันทร์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
 
“ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในทุกขั้นตอนของการทำงาน มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีด้านการเงิน (ฟินเทค) เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นกับสังคมไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและเล็งเห็นว่าฟินเทคจะเป็นประโยชน์กับตลาดทุนไทยในหลายด้าน ทั้งการลดต้นทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการกำกับดูแล ก.ล.ต. จึงต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการนำฟินเทคเข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกด้าน”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 20