อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

เตรียมออกคู่มือบริหารกิจการที่ดีแก่บจ.

กลต.เตรียมออกคู่มือบริหารกิจการที่ดีฉบับใหม่แก่บจ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น-รองรับนโยบายประเทศไทย4.0 พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 15.41 น.

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.เตรียมออกร่างหลักการบริหารกิจการที่ดีใหม่สำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ( บจ.) ซึ่งเป็นคู่มือให้ บจ. เป็นแนวทางปฎิบัติในการสร้างความเติบโตขององค์กรรวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  ตามนโยบายของรัฐบาล คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี 63
                ทั้งนี้สาระสำคัญจะเน้นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทหรือบอร์ดให้ตระหนักถึงบทบาทฐานะผู้นำรับผิดชอบในการบริหารกิจการที่ดีแต่ไม่ได้หมายถึงไปล้วงลูกการทำงานของฝ่ายบริหารเกินไป, การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับและดูแลโครงสร้างการบริหารบุคคลากร, การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ, ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม, การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ เป็นต้น
                นางวรัชญา กล่าวว่า  ปัจจุบันผลการประเมินบรรษัทภิบาลหรือซีจี ของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค แต่ทางก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.),สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย,สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ไอโอดี) ต้องการยกระดับเรื่องดังกล่าวในดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนไทยและต่างชาติที่เข้ามาลงทุน
           ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนสถาบันจัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนในระยะยาว โดยผู้ลงทุนสถาบันจะต้องลงทุนในกิจการที่มีบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลตอบแทนในระยะยาว เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนตามความเหมาะสม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 18