อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

"สิงห์อมควัน"กระอัก!! "บุหรี่"ขึ้นราคา5-10บาท

สิงห์อมควันร้องจ๊าก...รัฐบาลประกาศขึ้นภาษีบุหรี่จาก 87% เป็น 90% ส่งผลต่อราคาขายปลีกของบุหรี่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยซองละ 5-10 บาท อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 00.56 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ก.พ.59 ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่จาก 87% เป็น 90% โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.59 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ สำหรับยาสูบประเภทบุหรี่ ซิกาแรต โดยกำหนดอัตราดังกล่าวให้สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบของรัฐ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลให้ราคาบุหรี่ปรับขึ้น 


ทั้งนี้ กระทรวงการคลังเสนอมาให้ปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ทั้งฝั่งราคาและปริมาณ โดยในฝั่งของราคา ปรับขึ้นจาก 87% เป็น 90% ของราคาซีไอเอฟ (ราคานำเข้า) หรือเต็มเพดาน ส่วนปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 1 บาทต่อกรัม เป็น 1.1 บาทต่อกรัม ส่งผลต่อราคาขายปลีกของบุหรี่ทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยซองละ 5-10 บาท ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะติดตามดูราคาบุหรี่ของในประเทศ และต่างประเทศว่าปรับราคาอย่างเหมาะสมหรือไม่

.
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 769