อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

มจพ. ร่วมกับ GTCC พัฒนาหลักสูตร Industrial Meister สู่มาตราฐานเยอรมัน

มจพ. ร่วมกับ GTCC พัฒนาหลักสูตร Industrial Meister พร้อมเตรียมเปิดตัวหนังสือ Mechatronics แปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยโดยสถานทูตเยอรมัน พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.37 น.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ หอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) จัดการพัฒนาหลักสูตรในโครงการ "Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program" เพื่อนำไปสู่ มาตรฐาน Industrial Meister โดยมีการประชุมรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนี้ สืบเนื่องจาก มจพ. โดยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน (TGDE) ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตร Industrial Meister โดยเป็นการรับรองจากหอการค้าและอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมนี และเป็นหลักสูตรแรกที่มีการผลิตในประเทศไทย ซึ่งจะมีการนำร่อง ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและจะเข้าสู่การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน Industrial Meister สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแผนจะจัดขึ้นในปี 2564 โดยมี ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี, Mr. Paul Koelker ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน (จากการสนับสนุนของโครงการ CIM ของหน่วยงาน GIZ ประจำประเทศไทย) และอาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Mr. Markus Hoffmann Project Director, ดร.กมลศักดิ์ สุระดม Senior Manager (ตัวแทนจาก GTCC) และ รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน, ผศ.ดร.ชานินทร์ จูฉิม (ทีมผู้บริหาร TGDE) และ ผศ.ดร. เสาวคนธ์ คุณวุฒิ, ผศ.ดร. ทศพร แก้ววิจิตร (ทีมผู้บริหารโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน) เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 905 อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังจากการประชุม ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน เปิดเผยว่า “การพัฒนา Industrial Meister ครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่าง มจพ. กับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และบริษัทต่างๆ เพื่อพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูง สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานของแมคคาทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (Management) อาทิ งานบุคคล (HR) การเงิน (Financial) ความรู้ในการเป็นหัวหน้างาน (Leadership) ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการฝึกอาชีพ (Law and regulation) ความรู้สำหรับการสอนงาน (Pedagogy) ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการและพัฒนาจากการฝึกอบรมตามหลักสูตร Thai-German Highly skilled Technical Trainer Development ซึ่งใช้เวลาในการฝึกอบรม รวม 850 ชม. และการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตร Industrial Meister กว่า 200 ชม. หรือรวมเวลาในการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรมากกว่า 1,050 ชม. ความร่วมมือนี้เป็นการร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้มีความเข้มแข็ง ผู้เรียนมีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงอย่างมีคุณภาพเมื่อจบหลักสูตรอีกทั้งยังได้นำเสนอการแปลหนังสือปฏิบัติงาน Mechatronics จากภาษาเยอรมัน แปลเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพื้นฐานและศาสตร์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับวิชา Mechatronics ภายในประเทศไทยที่มีความต้องการเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน ซึ่งจะเปิดตัวหนังสือโดยสถานทูตเยอรมันในเร็วนี้” อธิการบดี มจพ. กล่าว
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 16