อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

ผู้ว่าฯสมุทรสงครามเดินสายมอบนโยบาย อสม.    

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ลงพื้นที่พบปะ อสม.ร่วมพลังขับเคลื่อนให้ประชาชน“ลดบุหรี่ สุรา ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มการกินผัก ผลไม้ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ” ลดการเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ลงพื้นที่มอบนโยบายแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 3 อำเภอรวมกว่า 2,200 คน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน “สมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข” Health (สุขภาพดี รณรงค์ลดการเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs) โดยรวมพลังทีมสาธารณสุขระดับพื้นที่และอสม.ขับเคลื่อนรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านสุขภาพมุ่งเน้นการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์และการป้องกันโรค NCDs ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านและชุมชน ภายใต้สโลแกน “ลดบุหรี่ สุรา ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มการกินผัก ผลไม้ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ”
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่าปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรค NCDs ประมาณ 14 ล้านคน เสียชีวิตร้อยละ 75  ของจำนวนคนป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน หรือปีละกว่า 320,000 คน สะท้อนให้เห็นถึงการป้องกันโรค NCDs ของประเทศไทยยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทำให้มีการอัตราของผู้ป่วยสูงขึ้น และยังเป็นภาระของครอบครัวของผู้เจ็บป่วย รวมถึงภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก 
ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ ลดการเกิดโรค NCDs จึงใช้แนวคิดจากสาธารณสุขมูลฐาน คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน รณรงค์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค NCDs และการปฏิบัติติตนเพื่อป้องกันโรค NCDs รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้ภายใต้ “สมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข” ในประเด็น “Health” โดยการรณรงค์อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกชุมชน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงสถาบันการศึกษา วัด  เพราะสาเหตุของการเกิดโรคมาจากโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามลำดับ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ส่วนมากเป็นกลุ่มประชากรวัยทำงาน ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้สโลแกน “ลดบุหรี่ สุรา ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มการกินผัก ผลไม้ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13