อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมไร่เย็นรักษา โครงการอาหารกลางวันฯ

ผู้แทนศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(ศปป.1 กอ.รมน.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ผสมผสานไร่เย็นรักษา และโครงการอาหารกลางวันต้นแบบ อาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ พ.อ.จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ์ ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.พร้อม พ.อ.หญิงณัฎฐ์จิตน์ วัยวุฒิ รอง ผอ.สคส.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ผสมผสานไร่เย็นรักษา ซึ่งเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ และตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านฝั่งแดง ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด น.ภ.คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในส่วนของ กอ.รมน.นภ. พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.กอ.รมน.นภ.(ท)มอบให้ พ.อ.สุรชาญ โคตรณรงค์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู และ พ.อ.อัมพร สถิตย์  รอง หน.กบค.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

ในส่วนของศูนย์เรียนรู้ผสมผสานไร่เย็นรักษา มีนางวรรณนิภา เย็นรักษา เป็นผู้ดูแล และศูนย์เครือข่าย ศ.พ.ก.ในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุน จำนวน  16ไร่ 58 ตารางวา เป็นศูนย์องค์ความรู้เด่นด้านเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรอินทรีย์  สำหรับกิจกรรมในแปลงมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เช่น มืยืนต้น (ไม่พะยูง ยางนา) ไม้ผล(มะนาม ขนุน มะพร้าว  เพกา) พืชไร่(ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง)ส่วนไผ่และเพาะพันธุ์กล้าไม้  โดย ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.และคณะได้พบปะแลกเปลี่ยนกับเจ้าของไร่เย็นรักษา ถึงความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมปัญหาและความต้องการ ก่อนที่จะพบปะกับสมาชิกของศูนย์ถึงแนวทางการนำเอารูปแบบเพื่อนำไปพัฒนาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด

หลังจากนั้น ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.และคณะ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านฝั่งแดง ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมพร เกตุแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านฝั่งแดง และคณะนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านฝั่งแดงได้ดำเนินการจนเป็นต้นแบบอีกโรงเรียนหนึ่ง นั่นคือการจัดกิจกรรมเกษตรครบวงจรมีฐานการเรียนรู้และฝึกอาชีพให้กับนักเรียนทั้งด้านการเกษตร การเลี้ยงไก่ไข่และปลาเพื่อนำผลิตมาแปรรูปเป็นอาหารกลางวัน จนเกิดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลาง เป็นโครงการเพื่อเสริมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่าน กอ.รมน.จังหวัดเพื่อนำงบประมาณมาดำเนินการเลี้ยงพันธุ์ไก่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ผักกางมุ้ง ในปีที่ผ่านมา และในปีต่อไป กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู จะพัฒนาและต่อยอดในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 43