อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

GCร่วมมือม.ศิลปากรสนับสนุนใช้บรรจุภัณฑ์BioPBS™

GC จับมือมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการผลิตและใช้บรรจุภัณฑ์ BioPBS™ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ Be Smart Be Green อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.


นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม GC ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จึงได้สนับสนุนการผลิตและการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BioPBS™  ในโครงการ Be Smart Be Green ในการผลิตแก้วกระดาษเคลือบ BioPBS™  และหลอดไบโอพลาสติกแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร GC ได้นำเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้ง พอลิแล็คติกแอซิด (PLA) และ พอลิบิวทิลีนซักซิเนต (PBS) เป็นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยการนำผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม เช่น อ้อย ข้าวโพด มาเป็นวัตถุดิบสำหรับไบโอพลาสติกโดยวางเป้าหมายใน 5 ปี ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวจะเลิกใช้และเลิกผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาแปรรูปพลาสติกให้กลับมาใช้ซ้ำกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่มีความคงทนถาวร GC เชื่อว่าวิถีการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบัน ยังคงรักความสะดวกที่จะใช้พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง ดังนั้นจึงศึกษาและพัฒนาไบโอพลาสติก ที่ย่อยสลายได้มาทดแทน หากใช้แล้วทิ้งจะได้ไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป
นายปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า โดยส่วนใหญ่ นักศึกษาภายใน ม. ศิลปากร ใช้แก้วและหลอดพลาสติกจำนวนมาก หากมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยโครงการ Be Smart Be Green ของศิลปากร ที่ได้รับการสนับสนุนการผลิตและการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BioPBS™ จาก GC ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำแก้วกระดาษเคลือบ BioPBS™  และหลอดไบโอพลาสติก มาเข้าใช้แทนพลาสติก เป็นการปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่ร่วมรณรงค์ใช้พลาสติกให้มีประสิทธิภาพและใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ยังสร้างความเข้าใจการจัดการขยะที่ถูกวิธีออกสู่สังคม
ที่ผ่านมา GC ยังร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม Zero-Waste Cup ซึ่งผลิตจากกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS™ และร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวจุฬาฯ และชุมชนรอบข้างเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะพลาสติก พร้อมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิล เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย GC มีเป้าหมายที่จะร่วมมือและสนับสนุนมหาวิทยาลัยและองค์กรการศึกษาต่างๆ ในการใช้พลาสติกให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ เพื่อให้สังคมไทยใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและรักษ์โลกเพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 


โครงการ Be Smart Be Green มหาวิทยาลัยศิลปากร และGC มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BioPBS™ และเพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศให้ทัดเทียมผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 273