อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

ศูนย์ CPPD แม่สะเรียง จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการแก่เด็กพิการ

ศูนย์ CPPD แม่สะเรียง จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการแก่เด็กผู้พิการและผู้ดูแล มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกาย จิต และอารมณ์สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน  พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.51 น.

ณ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานกีฬา นันทนาการ การแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการด้วยสื่อของเล่น กีฬา นันทนาการ ประจำปี 2561 ภายใต้ความร่วมมือของคณะบุคลากรศูนย์ฯ สมาชิกชมรมแสงตะวัน คณะทำงานเมาไม่ขับ คณะผู้ปกครองและเด็กพิการ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ 100 คน
         
นางสาววราภรณ์ ขันธ์เขียว ผู้อำนวยการปฏิบัติการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมสำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้  ได้จัดขึ้นเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ มีน้ำใจเป็นนักกีฬามองเห็นคุณค่าของตนเอง ได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างหมู่คณะและครอบครัว โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ และ เรียนรู้กฎ กติกาของการแพ้และชนะ ซึ่งการแข่งขันประกอบไปด้วย แตะบอล วิ่งสามขา เกมส์ซุปเปอร์แมน ชักคะเย่อ เมื่อเด็กๆ ที่ทำการแข่งขันเสร็จแล้ว ก็จะมารับขนมของขวัญรางวัล สร้างความสุข ความสนุกสนาน ให้กับครอบครัวและเด็กผู้พิการที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก


        
ทั้งนี้ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานร่วมกับ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติ๊สท์ในประเทศไทย (Thailand Karen Baptist Convention) ในการให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่พิการและครอบครัวที่ด้อยโอกาส ในด้านต่างๆ ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2544 มีผู้พิการอยู่ในความดูแล กว่า 300 คน มีอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 18 ปี แต่ละคนมีความพิการที่แตกต่างกันออกไป อาทิ การพิการร่างกาย และความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) มีวัตถุประสงค์หลักที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ
   
สุกัลยา  บัวงาม 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.แม่ฮ่องสอน  


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 20