อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

สืบสานสร้างสรรค์ มรดกศิลป์ ‘แกะสลัก’

แกะสลักผักผลไม้ เป็นหนึ่งในสองร้อยกว่ารายการใน 7 สาขาอันได้แก่ ศิลปะการแสดง ช่างฝีมือดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้าน กีฬาภูมิปัญญาไทย แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 04.00 น.

หนึ่งในงานช่างที่มีรูปแบบเฉพาะครบพร้อมด้วยความประณีต งดงาม ทั้งยังมีประวัติความเป็นมายาวนาน

แกะสลักผักผลไม้ งานช่างแขนงดังกล่าว ในปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒน ธรรม สืบสานอนุรักษ์มรดกงานศิลป์คงอยู่

แกะสลักผักผลไม้ เป็นหนึ่งในสองร้อยกว่ารายการใน 7 สาขาอันได้แก่ ศิลปะการแสดง ช่างฝีมือดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้าน กีฬาภูมิปัญญาไทย แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล และสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ จักรวาลและสาขาภาษา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ

การประดิษฐ์สร้างสรรค์งานแกะสลักประกอบงานเครื่องสดกล่าวถึงการสืบทอดกันมาแต่ครั้งสมัยอยุธยาเรื่อยมาถึงรัตนโกสินทร์ พบเห็นจากการแกะสลักผักผลไม้ในสำรับอาหารไทยคาวหวาน ตลอดจนการแกะสลักในงานต่าง ๆ งานช่างดังกล่าวใช้ความชำนาญ ความเชี่ยว ชาญในทักษะฝีมือ ตลอดจนกรรมวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปอก การแกะ การแซะและคว้าน ทั้งยังทำงานแข่งขันกับเวลาเนื่องด้วยวัสดุที่ใช้เป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติและเพื่อให้ของสดเหล่านี้คงอยู่ ไม่เหี่ยวเฉาจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำงานให้เร็วที่สุด

ปัจจุบันองค์ความรู้การประดิษฐ์สร้างสรรค์ศิลปะแขนงนี้แพร่ขยายกว้างขวางออกสู่ชุมชน ปรากฏหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาโรงเรียนและยังแพร่หลายไป ในต่างประเทศบอกเล่าวิถีวัฒน ธรรมมรดกไทย และด้วยเอกลักษณ์คุณค่าในงานช่างแกะสลักผักผลไม้ นอกจากเด่นชัดในด้านประโยชน์ใช้สอย โดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน งานแกะสลักยังให้คุณค่าทางด้านจิตใจ สร้างสมาธิความภาคภูมิใจและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ทรงคุณค่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญและเพื่อธำรงรักษางานแกะสลักคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทย

โครงการประกวดแกะสลักผักผลไม้ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งดำเนินต่อเนื่องมานับแต่ปลายปีที่ผ่านมา ได้มอบรางวัลแก่เยาวชน โรงเรียนทั้ง ในระดับประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย ซึ่งนอกเหนือจากส่งเสริมชุมชน เยาวชนร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาที่ขึ้นทะเบียน

การประกวดสร้างสรรค์ศิลปะงานแกะสลักยังสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการสืบรักษาคุณค่าความสำคัญงานแกะสลัก โดยเสียงหนึ่งจากโรงเรียนที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับชั้นประถมปลาย โรงเรียนราชวัตรวิทยา บอกเล่าว่า การแกะสลักนอกจากเป็นการฝึกทักษะมีส่วนได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแล้วยังทำให้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง การแกะสลักยังสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ขณะที่นักเรียนโรงเรียนบ้าน พุน้ำร้อน รางวัลชนะเลิศระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น บอกเล่าเพิ่มอีกว่า การแกะสลักครั้งนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อ ยอดการแกะสลักในอนาคต สร้างความภาคภูมิใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจได้อีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0