อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

เทวดาประจำทิศ

เทวดาประจำทิศ พุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 01.03 น.

ตามคติความเชื่อของคนไทยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานั้น เชื่อกันว่าในสรรพสิ่งทั้งหลายมีเทวดาอยู่รายรอบตัวเรา ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือในกฎหมายตราสามดวงที่มักกล่าวถึงเทวดาไว้ในพระไอยการต่าง ๆ เช่น ในลักษณภญาณมีกล่าวไว้ว่า “...แลปางนี้ฃอเทพยุดาเจ้าทังหลาย คือพระอินท พระพรหม พระยมราช แลท้าวจาตุโลกบาล พระจันท พระอาทิตย์ ภูมอารักษอากาศเทพยุดาผู้รักษาพระพุทธสาศนา แลเทพยุดาอันรักษาซึ่งขอขันธเสมาแลพระมหาบวรเสวตรฉัตรจงเสดจ์มาประชุมให้พร้อมกันในสถานที่นี้ ฟังซึ่งคำคนผู้จะเปนสักขิพญาณแก่กัน...” จะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงเทวดาหลายองค์ รวมทั้งท้าวจาตุโลกบาลหรือท้าวจาตุมหาราช ซึ่งเป็นเทวดาประจำทิศต่าง ๆ ด้วย พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบายว่า ท้าวจาตุมหาราชหรือท้าวจตุโลกบาล หมายถึง หัวหน้าเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช มีหน้าที่รักษาโลกในทิศทั้ง ๔ เรียกว่า ท้าวจตุโลกบาล คือ ๑) ท้าวธตรฐ จอมภูตหรือจอมคนธรรพ์ รักษาโลกด้านทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก ๒) ท้าววิรุฬหก จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ์ รักษาโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต้ ๓) ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ๔) ท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศอุดรหรือทิศเหนือ, จัตุโลกบาล ก็ว่า นอกจากนี้ นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ กรรมการ ในคณะกรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ ของราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “ตามคติศาสนาพราหมณ์ เทวดาประจำทิศเป็นเทวดาผู้อภิบาลรักษาโลกมีอยู่ประจำทิศต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทิศใหญ่ ๔ ทิศ และทิศเฉียงอีก ๔ ทิศ รวม ๘ ทิศ ได้แก่ (๑) พระอินทร์ เป็นเทวดาประจำทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) (๒) พระอัคนี หรือ พระเพลิง เป็นเทวดาประจำทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) (๓) พระยม เป็นเทวดาประจำทิศทักษิณ (ทิศใต้) (๔) พระนิรฤติ เป็นเทวดาประจำทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) เป็นเจ้าแห่งอสูร (๕) พระวรุณ เป็นเทวดาประจำทิศประจิม (ทิศตะวันตก) (๖) พระพาย เป็นเทวดาประจำทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) (๗) พระกุเวร เป็นเทวดาประจำทิศอุดร (ทิศเหนือ) และ (๘) พระอีสาน เป็นเทวดาประจำทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ).

จินดารัตน์ โพธิ์นอกคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0