อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้มีความยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติ ทั้งการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งต้นน้ำลำธาร รวมถึงการบริหารจัดการอันนำไปสู่การพัฒนาอาชีพ ที่ยั่งยืนสืบไป พุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 04.00 น.


    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้มีความยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศ ชาติ ทั้งการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งต้นน้ำลำธาร รวมถึงการบริหารจัดการอันนำไปสู่การพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

    การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะกรรมการในการติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานกรรมการ และรองประธานอีก 3 ท่าน คือ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี

     พร้อมกับแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น โดยแยกตามภาคของประเทศ ประกอบด้วย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ซึ่งองคมนตรีทั้ง 4 ท่าน ได้ลงพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อติดตามการดำเนินงานและความคืบหน้าในการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

     นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาว่า เมื่อประมาณปลายปี 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราโชบายที่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ

    โดยให้ สำนักงาน กปร. และกรมชล ประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำพิจารณาว่ามีโครงการใดบ้างที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการติดขัดหรือมีปัญหาอะไร หากได้ดำเนินการไปแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับสถานภาพและกายภาพความแข็งแรงของโครงการฯ ตลอดถึงระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์แก่ราษฎร หากพบปัญหา ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาวิธีแก้ไข โดยทรงมอบหมายให้องคมนตรี 4 ท่าน เป็นผู้เข้ามาติดตามและดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งท่านองคมนตรีทั้ง 4 ท่าน ได้ลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และพิจารณาว่าโครงการใดที่สามารถจะขับเคลื่อนได้เร็ว โครงการใดที่อยู่ในกระบวนการ หรือในขั้นตอนของการดำเนินงาน หรือยังติดปัญหาในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

     จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการฯ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของสำนักงาน กปร. ที่มีหลักฐานเอกสารยืนยันเกี่ยวกับโครงการอย่างถูกต้อง พบว่ามีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 78 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรง จำนวน 22 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) ซึ่งทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว จำนวน 56 โครงการ จากการติดตามของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 ภาค ทำให้สามารถขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 23 โครงการ และอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 55 โครงการ
สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้น เลขาธิการ กปร. เปิดเผยว่า ส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการตามขั้นตอนของกฎระเบียบ เช่น การศึกษาออกแบบ การสำรวจพื้นที่ การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องไปเร่งรัด แต่ก็มีบางส่วนซึ่งมีไม่กี่โครงการที่ยังจะต้องทำความเข้าใจและอธิบายถึงประโยชน์ที่พึงได้รับให้กับประชาชนได้เข้าใจ ทั้งนี้บางโครงการเมื่อย้อนไปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือความต้องการน้ำในขณะนั้นจะต่างไปจากปัจจุบัน เนื่องจากสภาพทางกายภาพของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ในการทำงานจึงต้องกลับไปดูว่าประชาชนเข้าใจหรือไม่ และหากประชาชนยังมีความเดือดร้อน และยังมีความต้องการอยู่ก็สามารถที่จะพิจารณาหาแนวทางเพื่อการดำเนินการหรือจะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ อย่างไร

      ในด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน ทั้งในและนอกภาคเกษตร ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินการโครงการสำคัญ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 ศูนย์ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคของประเทศ ได้มีการนำผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองขยายผลไปสู่การปฏิบัติใช้ของราษฎรบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดทั้งให้ศูนย์ศึกษาฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาดูงานของเกษตรกร  และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งจะดำเนินการ สืบสาน รักษา ต่อยอด และขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการต่อไป

      “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละแห่ง จะมีการปรับวิธีการทำงานเพื่อรองรับกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติของประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ ทางสำนักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แห่ง จัดให้มีหลักสูตรตามความต้องการของเกษตรกรและประชาชน รวมถึงเปิดหลักสูตรต่าง ๆ ให้มากขึ้น ตลอดจนการจัดเตรียมปัจจัยการผลิตเบื้องต้นที่จะมอบให้กับเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจให้มากขึ้นด้วย” เลขาธิการ กปร. กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 26