อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

เดินหน้าขับเคลื่อน 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินหน้านโยบาย “1 สหกรณ์ 1 อำเภอ” โดยจัดทำโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 04.30 น.


       ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินหน้านโยบาย “1 สหกรณ์ 1 อำเภอ” โดยจัดทำโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

       ด้วยการคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ตั้งอยู่ในทุกอำเภอทั่วประเทศ 878 แห่ง ที่มีความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ
นั้น ๆ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้มีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 822 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ระดับชั้น 1 จำนวน 401 แห่ง สหกรณ์ระดับชั้น 2 จำนวน 352 แห่ง สหกรณ์ระดับชั้น 3 จำนวน 61 แห่ง และอื่น ๆ จำนวน 8 แห่ง

         ส่วนอีก 56 อำเภอ ไม่สามารถคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่สังคมเมืองและไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งทางกรมฯ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในอำเภอนั้น ๆ ว่ามีความจำเป็นต้องจัดตั้งสหกรณ์ภาคการเกษตรขึ้นมา รองรับ การเป็นองค์กรหลักสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือไม่ เพื่อให้การดำเนินนโยบาย 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ ดำเนินการครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศภายในปี 2562

        ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสหกรณ์ภาคการ เกษตรระดับอำเภอ ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิกและคนในชุมชน ในปี 2560 จะเริ่มดำเนินการในสหกรณ์ 363 แห่ง ซึ่งเป็นสหกรณ์ในระดับชั้นที่ 1 กลุ่มที่ 1 (สหกรณ์การเกษตรทั่วไป) ที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เข้มแข็งและมีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมทั้งอำเภอ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวมของแต่ละสหกรณ์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ใน 6 ด้าน

      ได้แก่ การพัฒนาการดำเนินงานครอบคลุมทั่วทั้งอำเภอ, การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้พร้อมสำหรับการบริการและมีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรส่วนใหญ่ของอำเภอ, การผลักดันให้สหกรณ์เป็นแม่ข่ายกับสหกรณ์อื่น ๆ ในอำเภอเพื่อเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐ ทั้งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับอำเภอและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์

        นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด, การพัฒนาปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5% จากปีที่ผ่านมาและสนับสนุนให้สหกรณ์จัดทำแผนเปิดรับสมาชิกเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งตั้งเป้าหมายว่า เมื่อสหกรณ์ผ่านการพัฒนาทั้ง 6 ด้านนี้แล้วจะเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่เป็นตัวแทนส่งผ่านนโยบายรัฐบาลไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ รวมถึงยังทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในระดับอำเภอ ซึ่งใน ปี 2560 จะมีไม่น้อยกว่า 300 สหกรณ์ ปี 2561 อีก 300 สหกรณ์และในปี 2562 อีก 278 สหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินโครงการนี้ครบทุกอำเภอทั่วประเทศ

        “กรมฯ คาดหวังว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ทุกอำเภอทั่วประเทศจะมีสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง พร้อมสำหรับการทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน สามารถขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐ สู่ประชาชนในทุกอำเภอทั่วประเทศ รวม ถึงช่องทางการนำนโยบายและทรัพยากร
ต่าง ๆ ส่งถึงตัวเกษตรกรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 50