อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

เดินหน้าแก้ปัญหาดินเค็ม พื้นที่ภาคอีสาน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรมากที่สุดถึง 60 ล้านไร่ แต่ประสบปัญหาดินเค็มมีถึง 17.8 ล้านไร่ หรือ 29% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งภาค คลุมพื้นที่ 18 จังหวัด 94 อำเภอ (ยกเว้น จ.เลย) พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 04.00 น.

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรมากที่สุดถึง 60 ล้านไร่ แต่ประสบปัญหาดินเค็มมีถึง 17.8 ล้านไร่ หรือ 29% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งภาค คลุมพื้นที่ 18 จังหวัด 94 อำเภอ (ยกเว้น จ.เลย)

ในจำนวนนี้มีพื้นที่ดินเค็มมาก 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สกลนคร มหาสารคาม และขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่มีศักยภาพในการแพร่เกลืออีก 19.4 ล้านไร่ จากปัญหาดังกล่าวกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมกับกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคอีสาน เพื่อแก้ปัญหาดินเค็มอย่างบูรณาการ โดยยึดโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มเมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นต้นแบบ หรือ “เมืองเพียโมเดล” โดยมีสำนักงานพัฒนา ที่ดินเขต 5 เป็นผู้รับผิดชอบ

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาของทรัพยากรดินที่มีความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะปัญหาดินเค็ม และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ภาคอีสาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่กรมพัฒนาที่ดินต้องเข้ามาพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเค็มได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความยั่งยืน

เนื่องจากสภาพปัญหาดินเค็ม ส่งผล กระทบโดยตรงต่อเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินต้องนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหาเพื่อให้เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยการแก้ปัญหาดินเค็มรูปแบบที่ง่ายที่สุดคือการใช้น้ำล้างเกลือออกไป แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำก็เป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้ปัญหาดินเค็ม

ดังนั้นการล้างเกลือจึงต้องรอช่วงฤดูฝนใช้น้ำฝนล้างโดยวิธีธรรมชาติ แต่พอถึงช่วงฤดูแล้งปัญหาก็วนกลับมาอีก ฉะนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงมีแนวทางการแก้ปัญหาดินเค็มอย่างเป็นระบบ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม คือ โครงการปลูกไม้ยืนต้นป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพีย) โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย เพื่อลดการแพร่กระจายดินเค็ม ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม และจัดทำแปลงสาธิต ผลจากการดำเนินงานทำให้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ โดยได้รับการจัดสรรขุดบ่อน้ำตื้น แล้วมีการต่อ ยอดในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ และได้จัดตั้งกลุ่มผลิตผักขึ้นในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ตลอดระยะเกือบ 40 ปีที่กรมพัฒนาที่ดินเดินหน้าแก้ปัญหาดินเค็ม ตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน นับว่าประสบผลสำเร็จได้ระดับหนึ่ง ทำให้วันนี้มีผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ดินเค็มนำมาจำหน่าย ทั้งข้าวหอมดินเค็ม เห็ด ผลิตภัณฑ์ประเภทผัก ซึ่งได้จากการเพาะปลูกในพื้นที่ดินเค็ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากต้นยูคาลิปตัส เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปอเทือง และเมล็ดพันธุ์อะคาเซีย ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น” นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 398